"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 43 + 44           Năm 2017 Ngày 15 tháng 9 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-09-2017 Quyết định số 3351/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
07-09-2017 Quyết định số 3352/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 07
07-09-2017 Quyết định số 3353/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 10
07-09-2017 Quyết định số 3354/2017/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 13
07-09-2017 Quyết định số 3355/2017/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 16
07-09-2017 Quyết định số 3363/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 20
15-09-2017 Quyết định số 3486/2017/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh dành cho các dự án thuộc lĩnh vực giao thông dự kiến khởi công mới giai đoạn 2018 - 2020. 28
15-09-2017 Quyết định số 3494/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 37
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
08-09-2017 Quyết định số 3393/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển Trung ương hỗ trợ bổ sung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017, tỉnh Thanh Hóa. 42
12-09-2017 Quyết định số 3443/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ đối với người học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 50
12-09-2017 Quyết định số 3447/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ sản xuất vụ đông 2017 - 2018. 66
06-09-2017 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc phòng, chống dịch sốt xuất huyết do vi-rút Dengue. 72
15-09-2017 Chỉ thị số 16/CT-UBND về nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018. 74
05-09-2017 Kế hoạch số 149/KH-UBND triển khai thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 82
05-09-2017 Kế hoạch số 150/KH-UBND tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Thanh Hóa hội nhập và phát triển”. 102
12-09-2017 Kế hoạch số 156/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 111
15-09-2017 Kế hoạch số 160/KH-UBND thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 120
14,126,233 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner