"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2017 Ngày 15 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-08-2017 Quyết định số 2780/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 04
07-08-2017 Quyết định số 2849/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 4268/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 10
07-08-2017 Quyết định số 2850/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 12
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2017 Quyết định số 2747/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 17
01-08-2017 Quyết định số 2753/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 23
01-08-2017 Quyết định số 2758/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Định giá đất cụ thể năm 2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 32
04-08-2017 Quyết định số 2839/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá bán nước thô trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn. 41
Chủ tịch UBND tỉnh
03-08-2017 Quyết định số 2779/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 47
08-08-2017 Quyết định số 2870/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đất sét làm gạch, ngói nung tuynel tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. 57
08-08-2017 Quyết định số 2871/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Ngọc Lặc. 67
09-08-2017 Quyết định số 2888/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 71
14-08-2017 Quyết định số 2960/QĐ-UBND về việc cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. 80
14-08-2017 Quyết định số 2979/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. 82
03-08-2017 Kế hoạch số 128/KH-UBND triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo. 91
09-08-2017 Kế hoạch số 131/KH-UBND triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của tỉnh Thanh Hóa năm 2017. 100
Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm
10-08-2017 Quyết định số 2910/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hóa. 139
14,125,855 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner