"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2018 Ngày 30 tháng 4 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-04-2018 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính. 03
27-04-2018 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm của đơn vị dự toán cấp I và thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 05
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
16-04-2018 Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2018 - 2019. 07
17-04-2018 Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 28
23-04-2018 Quyết định số 1464/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 tỉnh Thanh Hóa. 41
26-04-2018 Quyết định số 1505/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Phát triển một số sản phẩm công nghệ thông tin mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. 57
27-04-2018 Quyết định số 1537/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa. 67
27-04-2018 Quyết định số 1538/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa. 80
16-04-2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2018. 93
27-04-2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 99
27-04-2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2018. 103
14,095,482 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner