"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 27 + 28           Năm 2018 Ngày 31 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020. 03
22-08-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 17
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2018 Quyết định số 2918/QĐ-UBND phê duyệt Phương án giá nước sạch do Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa sản xuất. 23
01-08-2018 Quyết định số 2919/QĐ-UBND phê duyệt biểu giá bán nước sạch sinh hoạt do Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa sản xuất. 31
02-08-2018 Quyết định số 2927/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định thu hồi đất; quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp quy định tại Khoản 15 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ. 34
15-08-2018 Quyết định số 3079/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai. 36
20-08-2018 Quyết định số 3130/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa. 45
Chủ tịch UBND tỉnh
03-08-2018 Quyết định số 2958/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. 75
03-08-2018 Quyết định số 2959/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. 86
06-08-2018 Quyết định số 2972/QĐ-UBND ban hành Chương trình khung đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Tiểu Dự án 3, Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 90
21-08-2018 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 104
27-08-2018 Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình vệ sinh, cấp nước sạch trong các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 108
10-08-2018 Kế hoạch số 150/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 111
14,095,646 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner