"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2020 Ngày 31 tháng 3 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-03-2020 Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định các biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 193/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách tín dụng, vốn cấp bù lãi suất và mức vốn sử dụng ngân sách tỉnh để thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
20-03-2020 Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ban hành quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2025. 09
20-03-2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quy định việc xác định giá trị bồi thường. 15
24-03-2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 4 Quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 699/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 17
25-03-2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND về việc quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-03-2020 Quyết định số 753/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất tỉnh Thanh Hóa. 27
Chủ tịch UBND tỉnh
06-03-2020 Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa. 41
13-03-2020 Quyết định số 901/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa. 43
17-03-2020 Quyết định số 927/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 45
18-03-2020 Quyết định số 942/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 tỉnh Thanh Hóa. 48
19-03-2020 Quyết định số 968/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. 69
14,095,665 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner