"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2020 Ngày 30 tháng 4 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND về việc bổ sung một số hàng hóa thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 04
23-04-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 234/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chế độ hỗ trợ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa. 06
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2020 Quyết định số 1365/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 10
29-04-2020 Quyết định số 1481/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. 15
29-04-2020 Quyết định số 1482/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2020 tỉnh Thanh Hóa. 36
29-04-2020 Quyết định số 1500/QĐ-UBND ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa. 49
Chủ tịch UBND tỉnh
16-04-2020 Quyết định số 1326/QĐ-UBND ban hành “Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản, hồ sơ điện tử trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc” tại Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. 53
20-04-2020 Quyết định số 1360/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 70
20-04-2020 Quyết định số 1362/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. 87
22-04-2020 Quyết định số 1389/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/UBND cấp huyện tỉnhThanh Hóa. 92
24-04-2020 Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Phát triển Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025. 95
27-04-2020 Quyết định số 1462/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. 119
28-04-2020 Quyết định số 1477/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa. 127
29-04-2020 Quyết định số 1501/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 129
17-04-2020 Kế hoạch số 93/KH-UBND thông tin - Truyền thông tỉnh Thanh Hóa năm 2020. 143
30-04-2020 Kế hoạch số 99/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 154
14,095,626 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner