"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2020 Ngày 15 tháng 5 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-05-2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắcmôi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
08-05-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 42
12-05-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 61
Ban chỉ huy PCTT và TKCN
13-05-2020 Quyết định số 1654/QĐ-PCTTTKCN ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa. 75
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-05-2020 Quyết định số 1625/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 86
Chủ tịch UBND tỉnh
04-05-2020 Quyết định số 1514/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa. 111
15-05-2020 Quyết định số 1699/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021. 113
15-05-2020 Quyết định số 1702/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lao động, tiền lương và lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 118
15-05-2020 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 122
05-05-2020 Kế hoạch số 100/KH-UBND thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 132
11-05-2020 Kế hoạch số 104/KH-UBND thực hiện thu thập, cập nhật bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Thanh Hóa năm 2020. 138
14,095,811 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner