"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2020 Ngày 30 tháng 6 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 04
08-06-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi Bảng giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh. 10
26-06-2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đấu giá. 12
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
10-06-2020 Quyết định số 2148/QĐ-UBND về việc phê duyệt trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a. 28
11-06-2020 Quyết định số 2153/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 35
15-06-2020 Quyết định số 2215/QĐ-UBND về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 41
16-06-2020 Quyết định số 2241/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. 45
19-06-2020 Quyết định số 2323/QĐ-UBND về việc giao quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh thuộc tỉnh Thanh Hóa. 55
23-06-2020 Quyết định số 2373/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý cạnh tranh, An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa trong nước, Kinh doanh khí, Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. 57
23-06-2020 Quyết định số 2374/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. 87
24-06-2020 Quyết định số 2378/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa. 104
25-06-2020 Quyết định số 2423/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. 109
25-06-2020 Quyết định số 2439/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 115
26-06-2020 Quyết định số 2453/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. 119
11-06-2020 Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nướcvề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. 124
17-06-2020 Kế hoạch số 134/KH-UBND triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 129
18-06-2020 Kế hoạch số 135/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ, Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 03/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. 146
14,135,116 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner