"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 45 + 46           Năm 2020 Ngày 15 tháng 8 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-08-2020 Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND về việc quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa. 04
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
06-08-2020 Quyết định số 3145/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. 05
06-08-2020 Quyết định số 3163/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 08
10-08-2020 Quyết định số 3191/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên Môi trường/UBND cấp huyện/UBND phường, thị trấn. 12
11-08-2020 Quyết định số 3224/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định tư pháp; Lý lịch tư phápthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. 14
11-08-2020 Quyết định số 3225/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa. 18
11-08-2020 Quyết định số 3231/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lýcủa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa. 24
11-08-2020 Quyết định số 3244/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa. 28
12-08-2020 Quyết định số 3258/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. 31
03-08-2020 Chỉ thị số 22/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. 33
13-08-2020 Chỉ thị số 23/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 36
05-08-2020 Kế hoạch số 167/KH-UBND tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. 47
10-08-2020 Kế hoạch số 168/KH-UBND triển khaiQuyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ vàKế hoạch hành động số 175-KH/TUngày 31/10/2019 củaBan Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X)về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 72
13-08-2020 Kế hoạch số 170/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề,góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. 83
14,134,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner