"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 59 + 60           Năm 2020 Ngày 30 tháng 9 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
16-09-2020 Quyết định số 3833/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chínhmới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân số - kế hoạch hóa gia đình, Dược phẩm,Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/cấp xã/cơ quan kháctrên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
17-09-2020 Quyết định số 3924/QĐ-UBND bổ sung Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa. 13
17-09-2020 Quyết định số 3936/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa. 18
18-09-2020 Quyết định số 3956/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 23
24-09-2020 Quyết định số 4053/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. 26
24-09-2020 Quyết định số 4060/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. 33
28-09-2020 Quyết định số 4100/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của các dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 41
24-09-2020 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lýnhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 76
24-09-2020 Chỉ thị số 25/CT-UBND về triển khai một số biện pháp cấp bách chủ động ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh. 80
17-09-2020 Kế hoạch số 198/KH-UBND tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9. 83
22-09-2020 Kế hoạch số 202/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kếhoạch hành động số 178-KH/TU ngày 6/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyvề thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 89
14,135,291 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner