"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 61 + 62           Năm 2020 Ngày 15 tháng 10 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-10-2020 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3304/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền tronghoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thanh Hóa. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-10-2020 Quyết định số 4161/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. 05
06-10-2020 Quyết định số 4216/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 10
Chủ tịch UBND tỉnh
06-10-2020 Quyết định số 4218/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa. 25
07-10-2020 Quyết định số 4227/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. 27
12-10-2020 Quyết định số 4317/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ;Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. 32
13-10-2020 Quyết định số 4334/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới;được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn,vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. 35
14-10-2020 Quyết định số 4362/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 42
01-10-2020 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 74
12-10-2020 Kế hoạch số 217/KH-UBND hưởng ứng "Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 81
15-10-2020 Kế hoạch số 224/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. 89
14,134,317 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner