"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 63 + 64           Năm 2020 Ngày 31 tháng 10 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-10-2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
29-10-2020 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 12
29-10-2020 Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 23
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
16-10-2020 Quyết định số 4397/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ tronglĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên &Môi trường/Ban Quản lýkhu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp/UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. 30
23-10-2020 Quyết định số 4543/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. 51
26-10-2020 Quyết định số 4572/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa. 53
28-10-2020 Quyết định số 4604/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a. 59
23-10-2020 Kế hoạch số 227/KH-UBND đánh giá thực trạng và nhu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021-2025. 65
14,134,699 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner