"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 69 + 70           Năm 2020 Ngày 30 tháng 11 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch UBND tỉnh
03-11-2020 Quyết định số 4693/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. 03
06-11-2020 Quyết định số 4790/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt tỉnh Thanh Hóa năm 2021. 10
09-11-2020 Quyết định số 4818/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. 32
09-11-2020 Quyết định số 4827/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa. 38
13-11-2020 Quyết định số 4889/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế/bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. 42
13-11-2020 Quyết định số 4890/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. 46
16-11-2020 Quyết định số 4910/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 49
18-11-2020 Quyết định số 4943/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045. 52
18-11-2020 Quyết định số 4955/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa. 61
12-11-2020 Kế hoạch số 241/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1205/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/2020 củaBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày15/02/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hộivùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 63
13-11-2020 Kế hoạch số 243/KH-UBND triển khaiNghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 củaChính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số32/2020/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 70
18-11-2020 Kế hoạch số 246/KH-UBND triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 83
14,135,204 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner