"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 77 + 78           Năm 2020 Ngày 31 tháng 12 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2020 Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ban hành và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-12-2020 Quyết định số 5146/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV đối với lĩnh vực xây dựng. 36
03-12-2020 Quyết định số 5182/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 50
28-12-2020 Quyết định số 5523/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. 61
31-12-2020 Quyết định số 5645/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh,UBND các huyện, thị xã, thành phố. 79
31-12-2020 Quyết định số 5653/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 103
Chủ tịch UBND tỉnh
03-12-2020 Quyết định số 5181/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực Hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. 105
04-12-2020 Quyết định số 5217/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. 111
04-12-2020 Quyết định số 5239/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/Sở Nội vụ/Sở Lao động-Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. 114
11-12-2020 Quyết định số 5309/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thầm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. 122
16-12-2020 Quyết định số 5355/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Thanh Hóa. 125
02-12-2020 Kế hoạch số 259/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 146
10-12-2020 Kế hoạch số 264/KH-UBND triển khai, thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 149
14,134,745 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner