Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 45 + 46 xuất bản ngày 30-12-2009: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2009 Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách nhà nước, chi Ngân sách địa phương năm 2008. (từ trang 01 đến trang 03)
16-12-2009 Nghị quyết số 133/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu NSNN, chi NSĐP và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2010. (từ trang 04 đến trang 19)
16-12-2009 Nghị quyết số 134/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 20 đến trang 25)
16-12-2009 Nghị quyết số 135/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010. (từ trang 26 đến trang 61)
16-12-2009 Nghị quyết số 136/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2010. (từ trang 62 đến trang 63)
16-12-2009 Nghị quyết số 137/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. (từ trang 64 đến trang 65)
16-12-2009 Nghị quyết số 138/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 66 đến trang 69)
16-12-2009 Nghị quyết số 139/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương ban hành qui định chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh. (từ trang 70 đến trang 71)
16-12-2009 Nghị quyết số 140/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2010. (từ trang 72 đến trang 79)
16-12-2009 Nghị quyết số 141/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 80 đến trang 86)
16-12-2009 Nghị quyết số 142/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển đổi 24 trường Trung học phổ thông bán công sang loại hình trường Trung học phổ thông công lập. (từ trang 87 đến trang 88)
16-12-2009 Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương ban hành chính sách thu hút những người có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn và chính sách hỗ trợ giải quyết đối với công chức cấp xã chưa đạt chuẩn. (từ trang 89 đến trang 90)
21-12-2009 Quyết định số 4539/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2010. (từ trang 91 đến trang 98)
21-12-2009 Quyết định số 4540/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 99 đến trang 107)
25-12-2009 Quyết định số 4609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 108 đến trang 115)
31-12-2009 Quyết định số 4729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (trang 116)
23-12-2009 Quyết định số 4569/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền thông báo chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá năm 2010. (từ trang 117 đến trang 120)
29-12-2009 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. (từ trang 121 đến trang 123)
14,135,094 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner