Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 35 + 36 xuất bản ngày 15-09-2018: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-09-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Phối hợp bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 03 đến trang 10)
04-09-2018 Quyết định số 3331/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần đối với Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ. (từ trang 11 đến trang 20)
05-09-2018 Quyết định số 3342/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 21 đến trang 32)
06-09-2018 Quyết định số 3350/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 33 đến trang 67)
06-09-2018 Quyết định số 3351/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 68 đến trang 74)
06-09-2018 Quyết định số 3352/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 75 đến trang 93)
06-09-2018 Quyết định số 3353/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 94 đến trang 99)
06-09-2018 Quyết định số 3365/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 100 đến trang 108)
10-09-2018 Quyết định số 3402/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnhThanh Hóa. (từ trang 109 đến trang 119)
13-09-2018 Quyết định số 3443/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 120 đến trang 121)
04-09-2018 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019. (từ trang 122 đến trang 130)
04-09-2018 Kế hoạch số 160/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. (từ trang 131 đến trang 140)
12-09-2018 Kế hoạch số 165/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. (từ trang 141 đến trang 157)
14,125,634 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner