Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 30-09-2018: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-09-2018 Quyết định số 3586/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 03 đến trang 06)
21-09-2018 Quyết định số 3587/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 07 đến trang 13)
21-09-2018 Quyết định số 3588/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Bưu chính; Xuất bản, in, phát hành; Báo chí; Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 14 đến trang 26)
21-09-2018 Quyết định số 3589/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 27 đến trang 43)
21-09-2018 Quyết định số 3590/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Viện trợ phi Chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 44 đến trang 46)
24-09-2018 Quyết định số 3599/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 47 đến trang 53)
24-09-2018 Quyết định số 3600/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 54 đến trang 61)
25-09-2018 Quyết định số 3629/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a. (từ trang 62 đến trang 67)
25-09-2018 Quyết định số 3630/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 68 đến trang 76)
26-09-2018 Quyết định số 3653/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 77 đến trang 87)
26-09-2018 Quyết định số 3654/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 88 đến trang 92)
27-09-2018 Quyết định số 3717/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải đường bộ. (từ trang 93 đến trang 98)
25-09-2018 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018. (từ trang 99 đến trang 103)
26-09-2018 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 104 đến trang 108)
18-09-2018 Kế hoạch số 169/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. (từ trang 109 đến trang 115)
9,248,489 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner