Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 35 + 36 xuất bản ngày 15-05-2020: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-05-2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắcmôi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 03 đến trang 41)
08-05-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 42 đến trang 60)
12-05-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 61 đến trang 74)
13-05-2020 Quyết định số 1654/QĐ-PCTTTKCN của Ban chỉ huy PCTT và TKCN ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 75 đến trang 85)
11-05-2020 Quyết định số 1625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. (từ trang 86 đến trang 110)
04-05-2020 Quyết định số 1514/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 111 đến trang 112)
15-05-2020 Quyết định số 1699/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021. (từ trang 113 đến trang 117)
15-05-2020 Quyết định số 1702/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lao động, tiền lương và lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. (từ trang 118 đến trang 121)
15-05-2020 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. (từ trang 122 đến trang 131)
05-05-2020 Kế hoạch số 100/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (từ trang 132 đến trang 137)
11-05-2020 Kế hoạch số 104/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện thu thập, cập nhật bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Thanh Hóa năm 2020. (từ trang 138 đến trang 140)
14,134,947 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner