Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 15-09-2012: 45 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-09-2012 Quyết định số 2841/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 01 đến trang 07)
11-09-2012 Quyết định số 2952/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Bia Đền thờ Tạ Tướng Công, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc. (trang 08)
11-09-2012 Quyết định số 2953/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ Đỗ Văn Gạo, xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa. (trang 09)
11-09-2012 Quyết định số 2955/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Thanh Hoá năm 2012 và dự toán kinh phí đến năm 2015. (từ trang 10 đến trang 22)
12-09-2012 Quyết định số 2958/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 23 đến trang 28)
13-09-2012 Quyết định số 2987/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công tác bảo trì các tuyến Đường huyện giai đoạn 2012 - 2013. (từ trang 29 đến trang 30)
14-09-2012 Quyết định số 2990/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ họ Lương Đình (nơi thờ Tướng quân Lương Tuyên Quang), xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia. (trang 31)
14-09-2012 Quyết định số 2991/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nghè Kỳ Ngãi, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc. (trang 32)
14-09-2012 Quyết định số 2992/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ họ Lê Văn, xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân. (trang 33)
14-09-2012 Quyết định số 2993/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Từ đường họ Lê Duy (nơi thờ Hoàng giáp Lê Văn Hiển), xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa. (trang 34)
14-09-2012 Quyết định số 2994/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền Cùng, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy. (trang 35)
14-09-2012 Quyết định số 2995/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Phủ Tuế, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia. (trang 36)
14-09-2012 Quyết định số 2996/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Bình Vương Dương Tam Kha, xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa. (trang 37)
14-09-2012 Quyết định số 2997/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Chùa Đống Cao, xã Nga Yên, huyện Nga Sơn. (trang 38)
14-09-2012 Quyết định số 2998/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đình làng Vực, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc. (trang 39)
14-09-2012 Quyết định số 3009/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đình Xuân Áng, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc. (trang 40)
14-09-2012 Quyết định số 3010/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ họ Nguyễn (Nơi thờ Tướng quân Nguyễn Bá Lệ), xã Nga Hải, huyện Nga Sơn. (trang 41)
14-09-2012 Quyết định số 3011/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích cách mạng Nhà bà Vũ TThanh Hóa Lịch, xã Hà Tân, huyện Hà Trung. (trang 42)
14-09-2012 Quyết định số 3012/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ họ Lê Minh (Nơi thờ Lê Văn Tiến - Nhân sĩ yêu nước, cựu tù Côn Đảo), xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa. (trang 43)
14-09-2012 Quyết định số 3014/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật Đình làng Én, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy. (trang 44)
14-09-2012 Quyết định số 3015/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền Thiều, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc. (trang 45)
14-09-2012 Quyết định số 3016/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Từ đường họ Trương Nho, xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc. (trang 46)
14-09-2012 Quyết định số 3017/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Uy Hổ thượng tướng quân Đỗ Tất Quý, xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc. (trang 47)
14-09-2012 Quyết định số 3018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đình Miễu Nhị, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc. (trang 48)
14-09-2012 Quyết định số 3019/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Tháp chùa Báo Ân, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc. (trang 49)
14-09-2012 Quyết định số 3020/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Phủ Bái Nại, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn. (trang 50)
14-09-2012 Quyết định số 3021/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Phủ BQĐ-UBND, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. (trang 51)
14-09-2012 Quyết định số 3022/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đình làng Phú Đa Hậu, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống. (trang 52)
14-09-2012 Quyết định số 3023/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ họ Lê Công, xã Trung Ý, huyện Nông Cống. (trang 53)
14-09-2012 Quyết định số 3024/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đình Vân Đội (Mường Đòn), xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành. (trang 54)
14-09-2012 Quyết định số 3025/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền Tam Thánh, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành. (trang 55)
14-09-2012 Quyết định số 3026/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Nghè Cẩm Hoàng, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc. (trang 56)
14-09-2012 Quyết định số 3027/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Bái Ân, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung. (trang 57)
14-09-2012 Quyết định số 3028/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thanh Xã, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung. (trang 58)
14-09-2012 Quyết định số 3029/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tiên Hòa, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung. (trang 59)
14-09-2012 Quyết định số 3030/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Nguyễn Thành, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc. (trang 60)
14-09-2012 Quyết định số 3031/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Từ đường họ Lại, xã Hà Dương, huyện Hà Trung. (trang 61)
14-09-2012 Quyết định số 3032/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Đô đốc Quận công Nguyễn Húy Thành, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc. (trang 62)
14-09-2012 Quyết định số 3033/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ và Lăng mộ Vũ Sư Thước, xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc. (trang 63)
14-09-2012 Quyết định số 3034/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Đền thờ Lê Văn Minh, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc. (trang 64)
14-09-2012 Quyết định số 3035/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hóa Chùa Cam Lộ, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc. (trang 65)
14-09-2012 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chống lạm thu trong các trường và cơ sở giáo dục. (từ trang 66 đến trang 68)
04-09-2012 Kế hoạch số 76/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Thanh Hóa năm 2012. (từ trang 69 đến trang 73)
07-09-2012 Kế hoạch số 78/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 74 đến trang 77)
11-09-2012 Kế hoạch số 80/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 78 đến trang 83)
9,885,534 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner