Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 31-10-2012: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-10-2012 Quyết định số 3396/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 04 đến trang 16)
01-10-2012 Quyết định số 3213/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Ban chỉ đạo Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tại Thanh Hóa. (từ trang 17 đến trang 19)
02-10-2012 Quyết định số 3222/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI). (từ trang 20 đến trang 28)
04-10-2012 Quyết định số 3276/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 29 đến trang 40)
04-10-2012 Quyết định số 3277/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa. (từ trang 41 đến trang 48)
08-10-2012 Quyết định số 3307/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giái chức huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 49 đến trang 58)
09-10-2012 Quyết định số 3337/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phân bổ hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt tháng 9 năm 2012. (từ trang 59 đến trang 61)
12-10-2012 Quyết định số 3373/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 62 đến trang 72)
15-10-2012 Quyết định số 3381/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 73 đến trang 81)
16-10-2012 Quyết định số 3400/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển điện lực Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020". (từ trang 82 đến trang 88)
16-10-2012 Quyết định số 3404/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2012 - 2015, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 89 đến trang 96)
16-10-2012 Quyết định số 3411/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về Đề án "Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công". (từ trang 97 đến trang 104)
19-10-2012 Quyết định số 3449/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Banh điều hành Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" giai đoạn 2012 - 2015. (từ trang 105 đến trang 106)
19-10-2012 Quyết định số 3462/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập "Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng người có công Thanh Hóa". (từ trang 107 đến trang 121)
19-10-2012 Quyết định số 3463/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định sử dụng các loại công trình hạ tầng kỹ thuật thể dục thể thao cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. (từ trang 122 đến trang 126)
26-10-2012 Quyết định số 3520/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. (từ trang 127 đến trang 128)
09-10-2012 Kế hoạch số 85/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. (từ trang 129 đến trang 132)
11,640,099 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner