Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 25-10-2006: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-10-2006 Quyết định số 2881/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. (từ trang 01 đến trang 09)
03-10-2006 Quyết định số 2752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn, để UBND thị xã Bỉm Sơn tổ chức bồi thường GPMB xây dựng Trung tâm Giáo dục thường xuyên và dạy nghề. (từ trang 10 đến trang 11)
09-10-2006 Quyết định số 2825/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển miền núi Thanh Hóa. (từ trang 12 đến trang 13)
09-10-2006 Quyết định số 2826/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Đông Lượng Việt Nam tại Khu công nghiệp Lễ Môn. (từ trang 14 đến trang 15)
10-10-2006 Quyết định số 2833/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất đã giao cho Chi cục Di dân và Phát triển Kinh tế mới tại Quyết định số 3835/QĐ-CT ngày 17/11/2003 giao cho Lâm trường Thanh Kỳ quản lý, sử dụng. (từ trang 16 đến trang 17)
10-10-2006 Quyết định số 2838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt cho DN Hải Thịnh thuê đất tại cụm làng nghề Hà lĩnh huyện Hà Trung. (từ trang 18 đến trang 19)
13-10-2006 Quyết định số 2862/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất tại xã Vĩnh Long - Vĩnh Lộc, giao cho Bưu điện tỉnh Thanh Hóa thuê. (từ trang 20 đến trang 21)
16-10-2006 Quyết định số 2895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất tại xã Xuân Trường giao cho BHXH huyện Thọ Xuân xây dựng trụ sở làm việc. (từ trang 22 đến trang 23)
17-10-2006 Quyết định số 2908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Miền núi giao cho UBND huyện Thường Xuân quản lý theo quy định của pháp luật. (từ trang 24 đến trang 25)
23-10-2006 Quyết định số 3011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình: Đường điện 0,4KV xã Phúc Đường, huyện Như Thanh. (từ trang 26 đến trang 42)
02-10-2006 Quyết định số 2717/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế quản lý Dự án "Chương trình ĐTN" Trường Kỹ thuật Công nghiệp Thanh Hóa sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ CHLB Đức. (từ trang 43 đến trang 49)
02-10-2006 Quyết định số 2719/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề Nông Cống. (từ trang 50 đến trang 51)
02-10-2006 Quyết định số 2720/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề Vĩnh Lộc. (từ trang 52 đến trang 53)
02-10-2006 Quyết định số 2721/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao thuộc UBND huyện Quan Sơn. (từ trang 54 đến trang 55)
02-10-2006 Quyết định số 2724/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn thực hiện di dân Tái định cư Dự án hồ Cửa Đạt năm 2006. (từ trang 56 đến trang 58)
02-10-2006 Quyết định số 2726/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Hợp tác xã năm 2007. (từ trang 59 đến trang 60)
04-10-2006 Quyết định số 2780/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh QLNN về khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. (từ trang 61 đến trang 63)
06-10-2006 Quyết định số 2797/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các công trình thực hiện đầu tư năm 2007 thuộc Dự án "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng" do WB tài trợ đã được giao kế hoạch vốn IDA năm 2005. (từ trang 64 đến trang 68)
09-10-2006 Quyết định số 2811/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá thóc thu thủy lợi phí và thu nợ vụ mùa năm 2006. (trang 69)
11-10-2006 Quyết định số 2846/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề huyện Đông Sơn. (từ trang 70 đến trang 71)
12-10-2006 Quyết định số 2853/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án và chuyển chợ Đông Thọ thuộc Công ty Sông Mã thành công ty cổ phần. (từ trang 72 đến trang 73)
12-10-2006 Quyết định số 2856/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 74 đến trang 76)
13-10-2006 Quyết định số 2877/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Xí nghiệp Xây dựng số 2 - Công ty Sông Mã - để cổ phần hoá. (trang 77)
13-10-2006 Quyết định số 2878/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Xí nghiệp Xây dựng số 1 - Công ty Sông Mã - để cổ phần hoá. (trang 78)
16-10-2006 Quyết định số 2886/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch hỗ trợ vốn đầu tư phát triển công trình do cấp huyện quản lý năm 2006. (từ trang 79 đến trang 84)
19-10-2006 Quyết định số 2995/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án JBIC thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa. (từ trang 85 đến trang 86)
19-10-2006 Quyết định số 2996/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận làng Văn hóa, cơ quan văn hóa cấp tỉnh năm 2005. (từ trang 87 đến trang 91)
23-10-2006 Quyết định số 3009/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 638/QĐ-CT ngày 04/3/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh "về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đô thị". (trang 92)
23-10-2006 Quyết định số 3021/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề trên địa bàn tỉnh. (từ trang 93 đến trang 95)
04-10-2006 Chỉ thị số 27/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. (từ trang 96 đến trang 98)
10-10-2006 Kế hoạch số 4275/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Chương trình truyền thông phòng chống ma tuý giai đoạn 2006-1010. (từ trang 99 đến trang 103)
17-10-2006 Công văn số 4399/UBND-CN của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. (từ trang 104 đến trang 105)
23-10-2006 Công văn số 4460/UBND-TH của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 106 đến trang 108)
03-10-2006 Thông báo số 4171/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 và nội dung phiên họp tháng 10/2006. (từ trang 109 đến trang 115)
10,205,831 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner