Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 11 + 12 xuất bản ngày 15-04-2011: 45 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-04-2011 Quyết định số 1040/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tạm thời trình tự, thủ tục xác định giá khởi điểm để đấu giá và giá giao cấp quyền khai thác mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 01 đến trang 08)
06-04-2011 Quyết định số 1060/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hóa. (từ trang 09 đến trang 18)
01-04-2011 Quyết định số 1019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 19 đến trang 21)
06-04-2011 Quyết định số 1073/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 1 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 22 đến trang 23)
06-04-2011 Quyết định số 1074/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 2 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 24 đến trang 25)
06-04-2011 Quyết định số 1075/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 3 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 26 đến trang 27)
06-04-2011 Quyết định số 1076/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 4 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 28 đến trang 29)
06-04-2011 Quyết định số 1077/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 5 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 30 đến trang 31)
06-04-2011 Quyết định số 1078/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 6 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 32 đến trang 33)
06-04-2011 Quyết định số 1079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 7 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 34 đến trang 35)
06-04-2011 Quyết định số 1080/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 8 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 36 đến trang 37)
06-04-2011 Quyết định số 1081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 9 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 38 đến trang 39)
06-04-2011 Quyết định số 1082/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 10 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 40 đến trang 41)
06-04-2011 Quyết định số 1083/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 11 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 42 đến trang 43)
06-04-2011 Quyết định số 1084/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 12 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 44 đến trang 45)
06-04-2011 Quyết định số 1085/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 13 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 46 đến trang 47)
06-04-2011 Quyết định số 1086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 14 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 48 đến trang 49)
06-04-2011 Quyết định số 1087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 15 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 50 đến trang 51)
06-04-2011 Quyết định số 1088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 16 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 52 đến trang 53)
06-04-2011 Quyết định số 1089/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 17 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 54 đến trang 55)
06-04-2011 Quyết định số 1090/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 18 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 56 đến trang 57)
06-04-2011 Quyết định số 1091/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 19 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 58 đến trang 59)
06-04-2011 Quyết định số 1092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 20 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 60 đến trang 61)
06-04-2011 Quyết định số 1093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 21 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 62 đến trang 63)
06-04-2011 Quyết định số 1094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 22 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 64 đến trang 65)
06-04-2011 Quyết định số 1095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 23 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 66 đến trang 67)
06-04-2011 Quyết định số 1096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 24 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 68 đến trang 69)
06-04-2011 Quyết định số 1097/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 25 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 70 đến trang 71)
06-04-2011 Quyết định số 1098/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 26 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 72 đến trang 73)
06-04-2011 Quyết định số 1099/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 27 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 74 đến trang 75)
06-04-2011 Quyết định số 1100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 28 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 76 đến trang 77)
06-04-2011 Quyết định số 1101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 29 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 78 đến trang 79)
06-04-2011 Quyết định số 1102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 30 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 80 đến trang 81)
06-04-2011 Quyết định số 1103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử Số 31 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 82 đến trang 83)
14-04-2011 Quyết định số 1175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Thiệu Hóa. (từ trang 84 đến trang 85)
04-04-2011 Quyết định số 1026/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 86 đến trang 87)
04-04-2011 Quyết định số 1034/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ dân (xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia), thực hiện dự án: Lọc hóa dầu Nghi Sơn. (từ trang 88 đến trang 92)
06-04-2011 Quyết định số 1056/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 93 đến trang 94)
07-04-2011 Quyết định số 1117/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí bồi thường cây, hoa màu và hỗ trợ cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Lọc hóa dầu Nghi Sơn (hạng mục mặt bằng cảng khu J). (từ trang 95 đến trang 97)
09-04-2011 Quyết định số 1146/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ về tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thực hiện dự án: Lọc hóa dầu Nghi Sơn. (từ trang 98 đến trang 99)
14-04-2011 Quyết định số 1176/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư các công trình cấp huyện quản lý và xây dựng công sở cơ quan hành chính Nhà nước cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2011. (từ trang 100 đến trang 105)
14-04-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em năm 2011. (từ trang 106 đến trang 108)
15-04-2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010 - 2011 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2011 - 2012. (từ trang 109 đến trang 112)
19-04-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. (từ trang 113 đến trang 117)
20-04-2011 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện năm 2011. (từ trang 118 đến trang 121)
10,233,041 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner