Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 30-07-2011: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2011 Quyết định số 2292/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 01 đến trang 28)
22-07-2011 Quyết định số 2374/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 29 đến trang 33)
22-07-2011 Quyết định số 2382/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng đối với Hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi; Hội Nông dân tổ chức phong trào giỏi, giai đoạn 2011 - 2016. (từ trang 34 đến trang 40)
25-07-2011 Quyết định số 2413/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước thời kỳ 2011 - 2015. (từ trang 41 đến trang 62)
25-07-2011 Quyết định số 2414/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý thời kỳ 2011 - 2015. (từ trang 63 đến trang 93)
25-07-2011 Quyết định số 2406/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện "Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020" tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 94 đến trang 101)
28-07-2011 Quyết định số 2451/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá thuê đất thời kỳ ổn định 5 năm tiếp theo đối với các dự án hết thời hạn ổn định trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 102 đến trang 106)
29-07-2011 Quyết định số 2464/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc dính chính Quyết định số 2253/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá. (trang 107)
29-07-2011 Quyết định số 2467/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 108 đến trang 122)
21-07-2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2012. (từ trang 123 đến trang 130)
29-07-2011 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. (từ trang 131 đến trang 133)
10,233,095 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner