Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 07 + 08 xuất bản ngày 15-05-2013: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-04-2013 Quyết định số 1273/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá thay thế giá đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) phía Bắc lần thứ 2, (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Bá Thước. (từ trang 04 đến trang 06)
22-04-2013 Quyết định số 1293/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá thay thế phần cây, hoa màu trên đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) phía Bắc lần thứ 2, (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Bá Thước. (từ trang 07 đến trang 16)
25-04-2013 Quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 17 đến trang 31)
06-05-2013 Quyết định số 1440/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 27 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 359/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 32 đến trang 33)
10-05-2013 Quyết định số 1525/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đơn giá thay thế phần tài sản, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông GMS phía Bắc (Quốc lộ 217) đoạn qua huyện Bá Thước. (từ trang 34 đến trang 50)
17-04-2013 Quyết định số 1250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy định giá đất ở năm 2013 tại một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Sầm Sơn. (từ trang 51 đến trang 53)
25-04-2013 Quyết định số 1356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012-2016. (từ trang 54 đến trang 66)
16-04-2013 Quyết định số 1239/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tạm cấp kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3 - 4 tuổi năm 2013 của tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 67 đến trang 69)
17-04-2013 Quyết định số 1254/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phân bổ hỗ trợ gạo cứu đói cho nhân dân các địa phương trong thời gian giáp hạt năm 2013. (từ trang 70 đến trang 72)
24-04-2013 Quyết định số 1333/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2013. (từ trang 73 đến trang 78)
24-04-2013 Quyết định số 1339/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập “Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Thanh Hóa”. (từ trang 79 đến trang 98)
06-05-2013 Quyết định số 1438/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020. (từ trang 99 đến trang 109)
04-05-2013 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013. (từ trang 110 đến trang 115)
10-05-2013 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. (từ trang 116 đến trang 119)
23-04-2013 Kế hoạch số 46/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2013, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 120 đến trang 124)
12,770,749 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner