Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 17 + 18 xuất bản ngày 31-07-2013: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-07-2013 Quyết định số 2582/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo trì đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 03 đến trang 05)
02-07-2013 Quyết định số 2277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 06 đến trang 31)
10-07-2013 Quyết định số 2388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. (từ trang 32 đến trang 43)
16-07-2013 Quyết định số 2455/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. (từ trang 44 đến trang 52)
19-07-2013 Quyết định số 2507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 13/6/2011của UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Công thương cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011. (từ trang 53 đến trang 54)
05-07-2013 Quyết định số 2344/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2016. (từ trang 55 đến trang 61)
12-07-2013 Quyết định số 2408/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020. (từ trang 62 đến trang 68)
15-07-2013 Quyết định số 2438/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị có tiếp nhận cán bộ điều động, luân chuyển đến trong năm 2013. (từ trang 69 đến trang 74)
17-07-2013 Quyết định số 2474/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 75 đến trang 79)
25-07-2013 Quyết định số 2570/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường Lát tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất thay thế nương rẫy trong thời gian chưa tự túc được lương thực, giai đoạn 2013-2018. (từ trang 80 đến trang 85)
29-07-2013 Quyết định số 2608/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020. (từ trang 86 đến trang 109)
01-07-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân”. (từ trang 110 đến trang 113)
05-07-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. (từ trang 114 đến trang 117)
12,770,796 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner