Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 31-10-2013: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-10-2013 Quyết định số 3655/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 04 đến trang 08)
18-10-2013 Quyết định số 3667/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 09 đến trang 15)
03-10-2013 Quyết định số 3446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố định mức, đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung). (từ trang 16 đến trang 20)
07-10-2013 Quyết định số 3490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định về việc sử dụng VLNCN để khắc phục ngay sự cố do lụt, bão gây ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. (từ trang 21 đến trang 26)
31-10-2013 Quyết định số 3857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. (từ trang 27 đến trang 41)
01-10-2013 Quyết định số 3398/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2016. (từ trang 42 đến trang 50)
03-10-2013 Quyết định số 3454/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thanh Hóa học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2013 - 2015”. (từ trang 51 đến trang 60)
09-10-2013 Quyết định số 3523/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân cấp đối tượng và kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 06 tuổi, học sinh - sinh viên, người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, người thuộc hộ cận nghèo. (từ trang 61 đến trang 62)
14-10-2013 Quyết định số 3600/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch vùng nguyên liệu mía đường Việt Nam - Đài Loan đến năm 2020. (từ trang 63 đến trang 72)
16-10-2013 Quyết định số 3632/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 73 đến trang 76)
29-10-2013 Quyết định số 3783/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ nguồn Trung ương bổ sung năm 2013. (từ trang 77 đến trang 89)
30-10-2013 Quyết định số 3810/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 90 đến trang 96)
31-10-2013 Quyết định số 3856/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án kiểm kê rừng tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 97 đến trang 100)
01-10-2013 Kế hoạch số 111/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 324/QĐ-TTg, ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020. (từ trang 101 đến trang 107)
29-10-2013 Kế hoạch số 114/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai "Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013. (từ trang 108 đến trang 114)
30-10-2013 Kế hoạch số 115/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2014, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 115 đến trang 119)
12,792,486 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner