Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 15-04-2015: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-04-2015 Quyết định số 1345/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 03 đến trang 09)
01-04-2015 Quyết định số 1096/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. (từ trang 10 đến trang 15)
06-04-2015 Quyết định số 1158/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ và số lượng gạo hỗ trợ học kỳ II năm học 2014 - 2015 để thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 16 đến trang 30)
07-04-2015 Quyết định số 1177/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy chế làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 31 đến trang 44)
10-04-2015 Quyết định số 1268/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối tượng, dự toán kinh phí hỗ trợ giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh năm 2015. (từ trang 45 đến trang 74)
15-04-2015 Quyết định số 1346/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn cho các công trình, dự án từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2014. (từ trang 75 đến trang 80)
15-04-2015 Quyết định số 1347/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015 (Nguồn vốn sự nghiệp) của tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 81 đến trang 105)
06-04-2015 Kế hoạch số 47/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 106 đến trang 109)
15-04-2015 Kế hoạch số 52/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”. (từ trang 110 đến trang 115)
9,912,915 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner