Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 31-07-2015: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2015 Quyết định số 2639/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1339/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 03 đến trang 04)
23-07-2015 Quyết định số 2687/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 05 đến trang 12)
30-07-2015 Quyết định số 2804/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 13 đến trang 17)
01-07-2015 Quyết định số 2440/QĐ-PHPB của Hội đồng PHPBGD pháp luật ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 18 đến trang 24)
07-07-2015 Quyết định số 2476/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán, mua máy móc nông cụ cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg, năm 2015. (từ trang 25 đến trang 31)
08-07-2015 Quyết định số 2489/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. (từ trang 32 đến trang 39)
14-07-2015 Quyết định số 2581/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 40 đến trang 48)
17-07-2015 Quyết định số 2630/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 49 đến trang 60)
28-07-2015 Quyết định số 2742/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Phương án công khai quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 61 đến trang 85)
30-07-2015 Quyết định số 2800/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch hành động giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh giai đoạn 2015 - 2020 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 86 đến trang 98)
31-07-2015 Quyết định số 2845/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết do Dengue năm 2015. (từ trang 99 đến trang 111)
21-07-2015 Kế hoạch số 106/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. (từ trang 112 đến trang 117)
28-07-2015 Kế hoạch số 109/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 6 tháng cuối năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 118 đến trang 126)
30-07-2015 Kế hoạch số 111/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”. (từ trang 127 đến trang 136)
9,884,408 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner