Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 31-08-2015: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-08-2015 Quyết định số 3085/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh vê việc quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Lễ Môn. (từ trang 03 đến trang 04)
19-08-2015 Quyết định số 3149/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Quy chế Quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1642/2013/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 05 đến trang 06)
21-08-2015 Quyết định số 3196/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 58/2014/TT- BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 07 đến trang 09)
31-08-2015 Quyết định số 3294/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 10 đến trang 16)
31-08-2015 Quyết định số 3301/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 17 đến trang 23)
19-08-2015 Quyết định số 3145/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2015. (từ trang 24 đến trang 25)
19-08-2015 Quyết định số 3150/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 26 đến trang 27)
19-08-2015 Quyết định số 3155/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành “Kế hoạch thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. (từ trang 28 đến trang 37)
20-08-2015 Quyết định số 3162/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí tạm cấp để thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa, theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 38 đến trang 44)
20-08-2015 Quyết định số 3173/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt số hộ, số khẩu, diện tích, số lượng gạo hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mường Lát tự nguyện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng sản xuất thay thế đất nương rẫy theo Quyết định số 552/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2015. (từ trang 45 đến trang 49)
20-08-2015 Quyết định số 3179/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vốn sự nghiệp năm 2015 (lần 2). (từ trang 50 đến trang 55)
20-08-2015 Quyết định số 3181/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cămpuchia. (từ trang 56 đến trang 62)
24-08-2015 Quyết định số 3201/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt VII, năm 2015. (từ trang 63 đến trang 75)
25-08-2015 Kế hoạch số 121/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. (từ trang 76 đến trang 80)
31-08-2015 Kế hoạch số 122/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2015, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 81 đến trang 85)
9,885,555 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner