Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 30-09-2015: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-09-2015 Quyết định số 3787/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 03 đến trang 05)
30-09-2015 Quyết định số 3793/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước về quản lý điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 06 đến trang 13)
21-09-2015 Quyết định số 3612/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 14 đến trang 30)
24-09-2015 Quyết định số 3705/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 31 đến trang 53)
28-09-2015 Quyết định số 3762/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 54 đến trang 66)
28-09-2015 Quyết định số 3764/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức ngạch chuyên viên năm 2015. (từ trang 67 đến trang 99)
29-09-2015 Quyết định số 3766/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa”. (từ trang 100 đến trang 106)
18-09-2015 Kế hoạch số 130/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014, hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. (từ trang 107 đến trang 123)
9,885,452 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner