Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 31 + 32 xuất bản ngày 30-04-2020: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-04-2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số hàng hóa thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 04 đến trang 05)
23-04-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 234/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chế độ hỗ trợ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 06 đến trang 09)
20-04-2020 Quyết định số 1365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 10 đến trang 14)
29-04-2020 Quyết định số 1481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. (từ trang 15 đến trang 35)
29-04-2020 Quyết định số 1482/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2020 tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 36 đến trang 48)
29-04-2020 Quyết định số 1500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 49 đến trang 52)
16-04-2020 Quyết định số 1326/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành “Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản, hồ sơ điện tử trên Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc” tại Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 53 đến trang 69)
20-04-2020 Quyết định số 1360/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 70 đến trang 86)
20-04-2020 Quyết định số 1362/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 87 đến trang 91)
22-04-2020 Quyết định số 1389/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/UBND cấp huyện tỉnhThanh Hóa. (từ trang 92 đến trang 94)
24-04-2020 Quyết định số 1426/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025. (từ trang 95 đến trang 118)
27-04-2020 Quyết định số 1462/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 119 đến trang 126)
28-04-2020 Quyết định số 1477/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 127 đến trang 128)
29-04-2020 Quyết định số 1501/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 129 đến trang 142)
17-04-2020 Kế hoạch số 93/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thông tin - Truyền thông tỉnh Thanh Hóa năm 2020. (từ trang 143 đến trang 153)
30-04-2020 Kế hoạch số 99/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. (từ trang 154 đến trang 161)
14,135,192 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner