Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 45 + 46 xuất bản ngày 15-08-2020: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-08-2020 Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa. (trang 04)
06-08-2020 Quyết định số 3145/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 05 đến trang 07)
06-08-2020 Quyết định số 3163/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. (từ trang 08 đến trang 11)
10-08-2020 Quyết định số 3191/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên Môi trường/UBND cấp huyện/UBND phường, thị trấn. (từ trang 12 đến trang 13)
11-08-2020 Quyết định số 3224/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Giám định tư pháp; Lý lịch tư phápthuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 14 đến trang 17)
11-08-2020 Quyết định số 3225/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 18 đến trang 23)
11-08-2020 Quyết định số 3231/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lýcủa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 24 đến trang 27)
11-08-2020 Quyết định số 3244/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 28 đến trang 30)
12-08-2020 Quyết định số 3258/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa. (từ trang 31 đến trang 32)
03-08-2020 Chỉ thị số 22/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. (từ trang 33 đến trang 35)
13-08-2020 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. (từ trang 36 đến trang 46)
05-08-2020 Kế hoạch số 167/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. (từ trang 47 đến trang 71)
10-08-2020 Kế hoạch số 168/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khaiQuyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ vàKế hoạch hành động số 175-KH/TUngày 31/10/2019 củaBan Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X)về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. (từ trang 72 đến trang 82)
13-08-2020 Kế hoạch số 170/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề,góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. (từ trang 83 đến trang 88)
12,770,446 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner