Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 4-2015: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-04-2015 Quyết định số 1544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính nội dung Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 
27-04-2015 Quyết định số 1542/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định cụ thể cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục, thời gian các bước thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
24-04-2015 Quyết định số 1507/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phân bổ gạo hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo thời kỳ giáp hạt năm 2015. 
24-04-2015 Quyết định số 1505/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ chi tiết kế hoạch kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa. 
23-04-2015 Quyết định số 1475/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ chi tiết kế hoạch kinh phí nguồn Chương trình đảm bảo chất lượng trường học năm 2015 của tỉnh Thanh Hóa. 
23-04-2015 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2015. 
22-04-2015 Quyết định số 1444/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2015, tỉnh Thanh Hóa. 
17-04-2015 Quyết định số 1402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại huyện Thạch Thành trong phụ lục kèm theo Quyết định số 4515/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 
17-04-2015 Quyết định số 1388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấm dứt hoạt động trước thời hạn dự án Nhà máy chế biến Nông sản thực phẩm Như Thanh và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 26121000008 ngày 09/4/2011 do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Lê Gia. 
17-04-2015 Quyết định số 1387/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 
17-04-2015 Quyết định số 1385/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
15-04-2015 Kế hoạch số 52/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”. 
15-04-2015 Quyết định số 1347/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015 (Nguồn vốn sự nghiệp) của tỉnh Thanh Hóa. 
15-04-2015 Quyết định số 1346/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn cho các công trình, dự án từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh Thanh Hóa năm 2014. 
15-04-2015 Quyết định số 1345/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thanh Hóa. 
10-04-2015 Quyết định số 1268/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối tượng, dự toán kinh phí hỗ trợ giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh năm 2015. 
07-04-2015 Quyết định số 1177/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy chế làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa. 
06-04-2015 Kế hoạch số 47/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
06-04-2015 Quyết định số 1158/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ và số lượng gạo hỗ trợ học kỳ II năm học 2014 - 2015 để thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
01-04-2015 Quyết định số 1096/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
9,885,285 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner