Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2015

Tháng 9-2015: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-09-2015 Quyết định số 3793/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước về quản lý điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
29-09-2015 Quyết định số 3787/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. 
29-09-2015 Quyết định số 3766/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa”. 
28-09-2015 Quyết định số 3764/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức ngạch chuyên viên năm 2015. 
28-09-2015 Quyết định số 3762/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa. 
24-09-2015 Quyết định số 3705/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
21-09-2015 Quyết định số 3612/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
18-09-2015 Kế hoạch số 130/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014, hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 
15-09-2015 Kế hoạch số 128/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015. 
14-09-2015 Quyết định số 3503/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 
14-09-2015 Quyết định số 3502/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong thời gian chưa đảm bảo được lương thực giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Thường Xuân. 
12-09-2015 Chỉ thị số 20/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Công điện hỏa tốc số 1632/CĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết. 
11-09-2015 Quyết định số 3475/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội năm 2015 cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ. 
11-09-2015 Quyết định số 3474/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội của tỉnh Thanh Hóa về tiền điện Quý III năm 2015. 
11-09-2015 Quyết định số 3462/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố. 
11-09-2015 Quyết định số 3461/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa. 
09-09-2015 Quyết định số 3432/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt tạm cấp kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2015 cho các đối tượng chính sách của tỉnh Thanh Hóa. 
08-09-2015 Quyết định số 3420/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ gạo và cấp ứng gạo học kỳ I năm học 2015 - 2016 để thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 
08-09-2015 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
04-09-2015 Quyết định số 3363/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
9,912,781 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner