Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
BCĐ138
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
Hội đồng GDQP-AN tỉnh Thanh Hóa
BCĐ phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, ma túy
Ban chỉ đạo GPMB các dự án khu kinh tế Nghi Sơn
Hội đồng phân loại chủ đầu tư tỉnh
Ban Chỉ đạo 212 tỉnh Thanh Hóa
BCĐ127
BCĐ
BCĐCCCĐCVCC
BCDĐBDTTS
BCĐĐATCPBGDPL
BHNKTQTXK
Ban Chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh
BCĐ389
BCĐHMTN
BCĐVSATTP
BCĐHTHN
HĐ PHPB GDPL
BCĐHKPĐ
QBLTDCDNNVV
BCĐKCHTLH
BCĐXKLĐCG
BCĐPCCCCNCH
BCHPCTT-TKCN
Thanh tra tỉnh
Hội đồng nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân TP Thanh Hóa
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân
Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Thủy

Tổng tập Công báo năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 58 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-10-2020 Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
29-10-2020 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
22-10-2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
06-10-2020 Quyết định số 4216/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
05-10-2020 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 3304/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp, ủy quyền tronghoạt động quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Thanh Hóa. 
02-10-2020 Quyết định số 4161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. 
11-09-2020 Quyết định số 3753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động số 200-KH/TU ngày 29/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 
25-08-2020 Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chế độ cai nghiện ma túy. 
21-08-2020 Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý, đầu tư, kinh doanh, khai thác các khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
12-08-2020 Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa. 
30-07-2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi của 02 công trình Âu Báo Văn và Âu Mỹ Quan Trang, tỉnh Thanh Hóa. 
23-07-2020 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng. 
21-07-2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Tiêu chí số 14, Phụ lục tiêu chí xã an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về ban hành quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 
21-07-2020 Quyết định số 2860/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp phía Đông Bắc, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
16-07-2020 Quyết định số 2804/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 5071/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII, Nghị quyết số 97/NQ-CP Ngày 02/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 
10-07-2020 Quyết định số 2710/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
03-07-2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017;Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 
02-07-2020 Quyết định số 2546/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa. 
26-06-2020 Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đấu giá. 
08-06-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Bảng giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
12,792,435 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner