"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2017Năm 2016
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 5983 văn bản
  Quyết định 1431/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 28/04/2023 ] [ Hiệu lực: 28/05/2023 ]
  Chỉ thị 09/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại
  [ Ban hành: 28/04/2023 ] [ Hiệu lực: 28/05/2023 ]
  Quyết định 1390/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 26/04/2023 ] [ Hiệu lực: 26/05/2023 ]
  Quyết định 1389/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm học 2023 - 2024
  [ Ban hành: 26/04/2023 ] [ Hiệu lực: 26/05/2023 ]
  Quyết định 1374/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ủy quyền cho UBND huyện Thọ Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
  [ Ban hành: 26/04/2023 ] [ Hiệu lực: 26/05/2023 ]
  Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng Do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 24/04/2023 ] [ Hiệu lực: 24/05/2023 ]
  Quyết định 16/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóá
  [ Ban hành: 20/04/2023 ] [ Hiệu lực: 20/05/2023 ]
  Quyết định 1303/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
  [ Ban hành: 20/04/2023 ] [ Hiệu lực: 20/05/2023 ]
  Quyết định 15/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 5 Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh
  [ Ban hành: 19/04/2023 ] [ Hiệu lực: 19/05/2023 ]
  Quyết định 1279/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ủy quyền cho UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
  [ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/05/2023 ]
  Quyết định 1278/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ủy quyền cho UBND huyện Quảng Xương phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
  [ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/05/2023 ]
  Quyết định 1274/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 18/04/2023 ] [ Hiệu lực: 18/05/2023 ]
  Quyết định 1268/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
  [ Ban hành: 17/04/2023 ] [ Hiệu lực: 17/05/2023 ]
  Quyết định 1244/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 17/04/2023 ] [ Hiệu lực: 17/05/2023 ]
  Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc thực hiện Phương án đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 17/04/2023 ] [ Hiệu lực: 17/05/2023 ]
  Quyết định 1210/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường sắt, lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/04/2023 ] [ Hiệu lực: 13/05/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
  Quyết định 14/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 11/04/2023 ] [ Hiệu lực: 11/05/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
  Quyết định 1185/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
  [ Ban hành: 11/04/2023 ] [ Hiệu lực: 11/05/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
  Quyết định 1184/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ủy quyền cho UBND huyện Ngọc Lặc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
  [ Ban hành: 11/04/2023 ] [ Hiệu lực: 11/05/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
  Quyết định 13/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật hàng năm tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 10/04/2023 ] [ Hiệu lực: 10/05/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
  Quyết định 12/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lê Thánh Tông
  [ Ban hành: 10/04/2023 ] [ Hiệu lực: 10/05/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
  Quyết định 1182/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hà Trung phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
  [ Ban hành: 10/04/2023 ] [ Hiệu lực: 10/05/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
  Quyết định 1181/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 1)
  [ Ban hành: 10/04/2023 ] [ Hiệu lực: 10/05/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
  Quyết định 1174/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 10/04/2023 ] [ Hiệu lực: 10/05/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
  Quyết định 1173/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 10/04/2023 ] [ Hiệu lực: 10/05/2023 ]
  Quyết định 11/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Đơn giá xây dựng nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
  [ Ban hành: 09/04/2023 ] [ Hiệu lực: 09/05/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
  Quyết định 1130/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
  [ Ban hành: 06/04/2023 ] [ Hiệu lực: 06/05/2023 ]
  Quyết định 1116/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Giao thông Vận tải/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 06/04/2023 ] [ Hiệu lực: 06/05/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
  Quyết định 1064/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023
  [ Ban hành: 03/04/2023 ] [ Hiệu lực: 03/05/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
  Quyết định 1029/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 29/03/2023 ] [ Hiệu lực: 28/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]