"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2017Năm 2016
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 5579 văn bản
  Quyết định 25/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 15/06/2022 ] [ Hiệu lực: 15/07/2022 ]
  Quyết định 24/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 15/06/2022 ] [ Hiệu lực: 15/07/2022 ]
  Quyết định 23/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/06/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
  Quyết định 22/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/06/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
  Quyết định 21/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/06/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
  Quyết định 20/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/06/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
  Quyết định 19/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/06/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
  Quyết định 18/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/06/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
  Quyết định 17/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/06/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
  Quyết định 16/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/06/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
  Quyết định 1878/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 31/05/2022 ] [ Hiệu lực: 30/06/2022 ]
  Quyết định 1861/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025
  [ Ban hành: 30/05/2022 ] [ Hiệu lực: 29/06/2022 ]
  Quyết định 1846/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2022
  [ Ban hành: 30/05/2022 ] [ Hiệu lực: 29/06/2022 ]
  Quyết định 1810/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
  [ Ban hành: 26/05/2022 ] [ Hiệu lực: 25/06/2022 ]
  Quyết định 1796/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022
  [ Ban hành: 25/05/2022 ] [ Hiệu lực: 24/06/2022 ]
  Kế hoạch 145/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thực hiện Nghị Quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025
  [ Ban hành: 25/05/2022 ] [ Hiệu lực: 24/06/2022 ]
  Quyết định 1770/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố kết quả điều tra xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020 và năm 2021
  [ Ban hành: 24/05/2022 ] [ Hiệu lực: 23/06/2022 ]
  Quyết định 1730/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung Đô thị Gốm, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040
  [ Ban hành: 20/05/2022 ] [ Hiệu lực: 19/06/2022 ]
  Quyết định 1724/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới/ sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa
  [ Ban hành: 19/05/2022 ] [ Hiệu lực: 18/06/2022 ]
  Quyết định 1710/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 19/05/2022 ] [ Hiệu lực: 18/06/2022 ]
  Quyết định 1706/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Chương trình lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025
  [ Ban hành: 18/05/2022 ] [ Hiệu lực: 17/06/2022 ]
  Quyết định 1691/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 18/05/2022 ] [ Hiệu lực: 17/06/2022 ]
  Quyết định 1678 /QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
  [ Ban hành: 17/05/2022 ] [ Hiệu lực: 16/06/2022 ]
  Quyết định 1665/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
  [ Ban hành: 16/05/2022 ] [ Hiệu lực: 15/06/2022 ]
  Quyết định 1664/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
  [ Ban hành: 16/05/2022 ] [ Hiệu lực: 15/06/2022 ]
  Kế hoạch 134/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 16/05/2022 ] [ Hiệu lực: 15/06/2022 ]
  Chỉ thị 06/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy phát triển chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 16/05/2022 ] [ Hiệu lực: 15/06/2022 ]
  Quyết định 1654/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ủy quyền cho UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
  [ Ban hành: 13/05/2022 ] [ Hiệu lực: 12/06/2022 ]
  Quyết định 1650/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Công nghiệp địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/05/2022 ] [ Hiệu lực: 12/06/2022 ]
  Quyết định 1647/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035
  [ Ban hành: 13/05/2022 ] [ Hiệu lực: 12/06/2022 ]