"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2017Năm 2016
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 5889 văn bản
  Quyết định 654/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ủy quyền cho UBND huyện Thạch Thành phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
  [ Ban hành: 28/02/2023 ] [ Hiệu lực: 30/03/2023 ]
  Quyết định 653/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ủy quyền cho UBND huyện Yên Định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
  [ Ban hành: 28/02/2023 ] [ Hiệu lực: 30/03/2023 ]
  Quyết định 630/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
  [ Ban hành: 27/02/2023 ] [ Hiệu lực: 29/03/2023 ]
  Quyết định 592/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, chuẩn hóa, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Giao thông vận tải/UBND cấp huyện/UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 23/02/2023 ] [ Hiệu lực: 25/03/2023 ]
  Quyết định 583/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ (đưa ra khỏi Danh mục thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 22/02/2023 ] [ Hiệu lực: 24/03/2023 ]
  Quyết định 582/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ (đưa ra khỏi Danh mục thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Thi đua - khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 22/02/2023 ] [ Hiệu lực: 24/03/2023 ]
  Quyết định 581/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ủy quyền cho UBND huyện Vĩnh Lộc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
  [ Ban hành: 21/02/2023 ] [ Hiệu lực: 23/03/2023 ]
  Quyết định 03/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc bổ sung điểm 2.18a vào khoản 2, Điều 1 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 20/02/2023 ] [ Hiệu lực: 22/03/2023 ]
  Quyết định 557/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  [ Ban hành: 17/02/2023 ] [ Hiệu lực: 19/03/2023 ]
  Quyết định 554/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 17/02/2023 ] [ Hiệu lực: 19/03/2023 ]
  Quyết định 543/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 17/02/2023 ] [ Hiệu lực: 19/03/2023 ]
  Quyết định 541/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xác nhận phiên hiệu Thanh niên xung phong đối với 11 đơn vị Thanh niên tình nguyện được thành lập trước 30/4/1975
  [ Ban hành: 17/02/2023 ] [ Hiệu lực: 19/03/2023 ]
  Kế hoạch 26/KH- UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 14/02/2023 ] [ Hiệu lực: 16/03/2023 ]
  Quyết định 503/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030 của tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
  Quyết định 497/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
  Kế hoạch 25/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa năm 2023
  [ Ban hành: 13/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
  Kế hoạch 24/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023
  [ Ban hành: 13/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
  Quyết định 484/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt danh mục các mỏ khoáng sản đưa ra khỏi khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 10/02/2023 ] [ Hiệu lực: 12/03/2023 ]
  Kế hoạch 23/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thực hiện chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2023
  [ Ban hành: 10/02/2023 ] [ Hiệu lực: 12/03/2023 ]
  Quyết định 474/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035
  [ Ban hành: 09/02/2023 ] [ Hiệu lực: 11/03/2023 ]
  Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 09/02/2023 ] [ Hiệu lực: 11/03/2023 ]
  Quyết định 434/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành; lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông/UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hoá
  [ Ban hành: 06/02/2023 ] [ Hiệu lực: 08/03/2023 ]
  Kế hoạch 20/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 06/02/2023 ] [ Hiệu lực: 08/03/2023 ]
  Quyết định 02/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bổ sung vị trí đổ chất nạo vét trên đất liền vào Phụ lục 1 của Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 06/02/2023 ] [ Hiệu lực: 08/03/2023 ]
  Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
  [ Ban hành: 03/02/2023 ] [ Hiệu lực: 05/03/2023 ]
  Quyết định 323/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 20/01/2023 ] [ Hiệu lực: 19/02/2023 ]
  Quyết định 309/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 18/02/2023 ]
  Quyết định 308/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 18/02/2023 ]
  Quyết định 307/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 18/02/2023 ]
  Kế hoạch 09/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  [ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 18/02/2023 ]