"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2017Năm 2016
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 6234 văn bản
  Quyết định 542/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2023
  [ Ban hành: 31/01/2024 ] [ Hiệu lực: 01/03/2024 ]
  Quyết định 539/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070
  [ Ban hành: 31/01/2024 ] [ Hiệu lực: 01/03/2024 ]
  Quyết định 537/QĐ-UBNDq [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 31/01/2024 ] [ Hiệu lực: 01/03/2024 ]
  Quyết định 04/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 30/01/2024 ] [ Hiệu lực: 29/02/2024 ]
  Quyết định 489/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 29/01/2024 ] [ Hiệu lực: 28/02/2024 ]
  Quyết định 452/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 26/01/2024 ] [ Hiệu lực: 25/02/2024 ]
  Quyết định 451/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 26/01/2024 ] [ Hiệu lực: 25/02/2024 ]
  Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2024
  [ Ban hành: 26/01/2024 ] [ Hiệu lực: 25/02/2024 ]
  Quyết định 441/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 25/01/2024 ] [ Hiệu lực: 24/02/2024 ]
  Quyết định 440/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch, Văn hoá cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 25/01/2024 ] [ Hiệu lực: 24/02/2024 ]
  Quyết định 03/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 22/01/2024 ] [ Hiệu lực: 21/02/2024 ]
  Quyết định 332/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bãi bỏ Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 của UBND tỉnh quy định về chế độ đặt hàng, trợ giá xuất bản phẩm sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 19/01/2024 ] [ Hiệu lực: 18/02/2024 ]
  Quyết định 02/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 19/01/2024 ] [ Hiệu lực: 18/02/2024 ]
  Quyết định 283/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 17/01/2024 ] [ Hiệu lực: 16/02/2024 ]
  Quyết định 270/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 16/01/2024 ] [ Hiệu lực: 15/02/2024 ]
  Kế hoạch 20/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  [ Ban hành: 16/01/2024 ] [ Hiệu lực: 15/02/2024 ]
  Quyết định 212/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 12/01/2024 ] [ Hiệu lực: 11/02/2024 ]
  Quyết định 200/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt số lượng lao động hợp đồng một số loại công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ được ngân sách nhà nước đảm bảo trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý năm 2024
  [ Ban hành: 11/01/2024 ] [ Hiệu lực: 10/02/2024 ]
  Quyết định 193/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế và Nhiếp ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 11/01/2024 ] [ Hiệu lực: 10/02/2024 ]
  Quyết định 187/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho 05 đơn vị xã, thị trấn thuộc huyện Ngọc Lặc
  [ Ban hành: 11/01/2024 ] [ Hiệu lực: 10/02/2024 ]
  Quyết định 01/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bổ sung vị trí nhận chìm ở biển vào Phụ lục 2 của Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 10/01/2024 ] [ Hiệu lực: 09/02/2024 ]
  Quyết định 106/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040
  [ Ban hành: 08/01/2024 ] [ Hiệu lực: 07/02/2024 ]
  Quyết định 102/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 08/01/2024 ] [ Hiệu lực: 07/02/2024 ]
  Quyết định 72/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã năm 2022 cho 07 đơn vị xã, thị trấn thuộc huyện Thọ Xuân
  [ Ban hành: 05/01/2024 ] [ Hiệu lực: 04/02/2024 ]
  Quyết định 69/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 04/01/2024 ] [ Hiệu lực: 03/02/2024 ]
  Quyết định 07/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 02/01/2024 ] [ Hiệu lực: 01/02/2024 ]
  Quyết định 05/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 02/01/2024 ] [ Hiệu lực: 01/02/2024 ]
  Quyết định 01/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 01/01/2024 ] [ Hiệu lực: 31/01/2024 ]
  Quyết định 5112/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 30/12/2023 ] [ Hiệu lực: 29/01/2024 ]
  Quyết định 5080/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 29/12/2023 ] [ Hiệu lực: 28/01/2024 ]