"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2017Năm 2016
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 5540 văn bản
  Kế hoạch 121/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Triển khai thực hiện Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 29/04/2022 ] [ Hiệu lực: 29/05/2022 ]
  Kế hoạch 119/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phòng chống bệnh viêm gan vi-rút giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 29/04/2022 ] [ Hiệu lực: 29/05/2022 ]
  Quyết định 1459/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
  [ Ban hành: 28/04/2022 ] [ Hiệu lực: 28/05/2022 ]
  Quyết định 1457/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị ven biển (Diêm Phố), huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
  [ Ban hành: 28/04/2022 ] [ Hiệu lực: 28/05/2022 ]
  Quyết định 1435/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 27/04/2022 ] [ Hiệu lực: 27/05/2022 ]
  Quyết định 1432/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt danh mục, dự toán và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới cấp tỉnh đợt II, năm 2022
  [ Ban hành: 27/04/2022 ] [ Hiệu lực: 27/05/2022 ]
  Quyết định 1422/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2021
  [ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/05/2022 ]
  Kế hoạch 114/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 25/04/2022 ] [ Hiệu lực: 25/05/2022 ]
  Quyết định 1364/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/05/2022 ]
  Quyết định 1360/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục trung học và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/05/2022 ]
  Quyết định 1350/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần đối với Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ
  [ Ban hành: 20/04/2022 ] [ Hiệu lực: 20/05/2022 ]
  Quyết định 1330/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
  [ Ban hành: 19/04/2022 ] [ Hiệu lực: 19/05/2022 ]
  Quyết định 1326/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
  [ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/05/2022 ]
  Quyết định 1317/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/05/2022 ]
  Quyết định 1304/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/05/2022 ]
  Quyết định 1296/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hàng năm, huyện Hậu Lộc
  [ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/05/2022 ]
  Quyết định 1277/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/05/2022 ]
  Quyết định 1276/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/05/2022 ]
  Quyết định 1274/QĐ-HĐPH [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/05/2022 ]
  Nghị quyết 242/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 20, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/04/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
  Nghị quyết 215/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao đội tuyển năng khiếu tỉnh Thanh Hóa và đội tuyển các huyện, thị xã, thành phố
  [ Ban hành: 13/04/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
  Nghị quyết 214/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2026
  [ Ban hành: 13/04/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
  Kế hoạch 107/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2022-2025, tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 12/04/2022 ] [ Hiệu lực: 12/05/2022 ]
  Kế hoạch 106/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
  [ Ban hành: 12/04/2022 ] [ Hiệu lực: 12/05/2022 ]
  Quyết định 1194/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 07/04/2022 ] [ Hiệu lực: 07/05/2022 ]
  Quyết định 1193/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 07/04/2022 ] [ Hiệu lực: 07/05/2022 ]
  Quyết định 1190/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 07/04/2022 ] [ Hiệu lực: 07/05/2022 ]
  Quyết định 1165/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 05/04/2022 ] [ Hiệu lực: 05/05/2022 ]
  Quyết định 1163/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022
  [ Ban hành: 05/04/2022 ] [ Hiệu lực: 05/05/2022 ]
  Kế hoạch 97/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 04/05/2022 ]