"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2017Năm 2016
Cơ quan ban hành
  Văn bản quy phạm pháp luật
  Tổng số: 5600 văn bản
  Quyết định 2305/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa
  [ Ban hành: 29/06/2022 ] [ Hiệu lực: 29/07/2022 ]
  Chỉ thị 08/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng năm 2022
  [ Ban hành: 23/06/2022 ] [ Hiệu lực: 23/07/2022 ]
  Quyết định 29/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 22/06/2022 ] [ Hiệu lực: 22/07/2022 ]
  Quyết định 2168/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 21/06/2022 ] [ Hiệu lực: 21/07/2022 ]
  Chỉ thị 07/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
  [ Ban hành: 21/06/2022 ] [ Hiệu lực: 21/07/2022 ]
  Quyết định 2154/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 20/06/2022 ] [ Hiệu lực: 20/07/2022 ]
  Quyết định 2147/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh
  [ Ban hành: 20/06/2022 ] [ Hiệu lực: 20/07/2022 ]
  Quyết định 28/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 17/06/2022 ] [ Hiệu lực: 17/07/2022 ]
  Quyết định 27/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Bổ sung một số tuyến đường hoạt động thí điểm đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại Khu du lịch biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa
  [ Ban hành: 16/06/2022 ] [ Hiệu lực: 16/07/2022 ]
  Quyết định 2092/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
  [ Ban hành: 16/06/2022 ] [ Hiệu lực: 16/07/2022 ]
  Quyết định 2088/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
  [ Ban hành: 16/06/2022 ] [ Hiệu lực: 16/07/2022 ]
  Quyết định 26/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 15/06/2022 ] [ Hiệu lực: 15/07/2022 ]
  Quyết định 25/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 15/06/2022 ] [ Hiệu lực: 15/07/2022 ]
  Quyết định 24/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 15/06/2022 ] [ Hiệu lực: 15/07/2022 ]
  Quyết định 23/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/06/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
  Quyết định 22/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/06/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
  Quyết định 21/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/06/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
  Quyết định 20/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/06/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
  Quyết định 2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/06/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
  Quyết định 19/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/06/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
  Quyết định 18/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/06/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
  Quyết định 17/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/06/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
  Quyết định 16/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 13/06/2022 ] [ Hiệu lực: 13/07/2022 ]
  Kế hoạch 157/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Triển khai thúc đẩy phát triển thương mại điện tử dựa trên Nền tảng sàn thương mại điện tử năm 2022
  [ Ban hành: 10/06/2022 ] [ Hiệu lực: 10/07/2022 ]
  Quyết định 1989/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Lang Chánh
  [ Ban hành: 09/06/2022 ] [ Hiệu lực: 09/07/2022 ]
  Quyết định 1988/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa đến năm 2030
  [ Ban hành: 09/06/2022 ] [ Hiệu lực: 09/07/2022 ]
  Quyết định 1943/QĐ-BCĐ [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa
  [ Ban hành: 06/06/2022 ] [ Hiệu lực: 06/07/2022 ]
  Quyết định 1937/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh; mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  [ Ban hành: 06/06/2022 ] [ Hiệu lực: 06/07/2022 ]
  Quyết định 1934/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
  [ Ban hành: 06/06/2022 ] [ Hiệu lực: 06/07/2022 ]
  Kế hoạch 152/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]   
  Chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025
  [ Ban hành: 03/06/2022 ] [ Hiệu lực: 03/07/2022 ]