"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Kế hoạch 119/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phòng chống bệnh viêm gan vi-rút giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 29/04/2022 ] [ Hiệu lực: 29/05/2022 ]
Kế hoạch 121/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 29/04/2022 ] [ Hiệu lực: 29/05/2022 ]
Quyết định 1457/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị ven biển (Diêm Phố), huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
[ Ban hành: 28/04/2022 ] [ Hiệu lực: 28/05/2022 ]
Quyết định 1459/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 28/04/2022 ] [ Hiệu lực: 28/05/2022 ]
Quyết định 1432/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục, dự toán và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới cấp tỉnh đợt II, năm 2022
[ Ban hành: 27/04/2022 ] [ Hiệu lực: 27/05/2022 ]
Quyết định 1435/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 27/04/2022 ] [ Hiệu lực: 27/05/2022 ]
Quyết định 1422/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2021
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/05/2022 ]
Kế hoạch 114/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 25/04/2022 ] [ Hiệu lực: 25/05/2022 ]
Quyết định 1360/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục trung học và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/05/2022 ]
Quyết định 1364/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/05/2022 ]
Quyết định 1350/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần đối với Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ
[ Ban hành: 20/04/2022 ] [ Hiệu lực: 20/05/2022 ]
Quyết định 1330/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
[ Ban hành: 19/04/2022 ] [ Hiệu lực: 19/05/2022 ]
Quyết định 1304/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/05/2022 ]
Quyết định 1317/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/05/2022 ]
Quyết định 1296/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hàng năm, huyện Hậu Lộc
[ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/05/2022 ]