"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Quyết định 1210/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường sắt, lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 13/04/2023 ] [ Hiệu lực: 13/05/2023 ]
Quyết định 14/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/04/2023 ] [ Hiệu lực: 11/05/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Quyết định 1184/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Ngọc Lặc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 11/04/2023 ] [ Hiệu lực: 11/05/2023 ]
Quyết định 1185/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
[ Ban hành: 11/04/2023 ] [ Hiệu lực: 11/05/2023 ]
Quyết định 12/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lê Thánh Tông
[ Ban hành: 10/04/2023 ] [ Hiệu lực: 10/05/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Quyết định 13/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật hàng năm tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/04/2023 ] [ Hiệu lực: 10/05/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Quyết định 1173/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/04/2023 ] [ Hiệu lực: 10/05/2023 ]
Quyết định 1174/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/04/2023 ] [ Hiệu lực: 10/05/2023 ]
Quyết định 1181/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 1)
[ Ban hành: 10/04/2023 ] [ Hiệu lực: 10/05/2023 ]
Quyết định 1182/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hà Trung phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 10/04/2023 ] [ Hiệu lực: 10/05/2023 ]
Quyết định 11/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Đơn giá xây dựng nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
[ Ban hành: 09/04/2023 ] [ Hiệu lực: 09/05/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Quyết định 1116/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Giao thông Vận tải/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 06/04/2023 ] [ Hiệu lực: 06/05/2023 ]
Quyết định 1130/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 06/04/2023 ] [ Hiệu lực: 06/05/2023 ]
Quyết định 1064/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023
[ Ban hành: 03/04/2023 ] [ Hiệu lực: 03/05/2023 ]
Chỉ thị 06 /CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030
[ Ban hành: 29/03/2023 ] [ Hiệu lực: 28/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]