"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 214/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2026
[ Ban hành: 13/04/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
Nghị quyết 215/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao đội tuyển năng khiếu tỉnh Thanh Hóa và đội tuyển các huyện, thị xã, thành phố
[ Ban hành: 13/04/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
Nghị quyết 242/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 20, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 13/04/2022 ] [ Hiệu lực: 13/05/2022 ]
Nghị quyết 176/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 20/12/2021 ]
Nghị quyết 177/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 20/12/2021 ]
Nghị quyết 184/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 20/12/2021 ]
Nghị quyết 185/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 20/12/2021 ]
Nghị quyết 186/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT Chuyên Lam Sơn và các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 20/12/2021 ]
Nghị quyết 187/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 20/12/2021 ]
Nghị quyết 188/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2026
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 20/12/2021 ]
Nghị quyết 189/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 20/12/2021 ]
Nghị quyết 210/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 20/12/2021 ]
Nghị quyết 173/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 174/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 182/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc chấp thuận Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 183/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc giao biên chế công chức hành chính; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 203/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 5, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 204/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 11, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 205/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 17, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 207/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 208/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn và thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 209/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc sáp nhập, đổi tên, thành lập thôn tại các xã thuộc huyện Cẩm Thủy và huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 212/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 213/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII
[ Ban hành: 10/12/2021 ] [ Hiệu lực: 10/12/2021 ]
Nghị quyết 119/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 11/10/2021 ] [ Hiệu lực: 11/10/2021 ]
Nghị quyết 120/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ban hành: 11/10/2021 ] [ Hiệu lực: 21/10/2021 ]
Nghị quyết 121/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2026
[ Ban hành: 11/10/2021 ] [ Hiệu lực: 21/10/2021 ]
Nghị quyết 122/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Lam Sơn và các trường THPT trên địa bàn tỉnh quy định tại Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022
[ Ban hành: 11/10/2021 ] [ Hiệu lực: 21/10/2021 ]
Nghị quyết 124/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/10/2021 ] [ Hiệu lực: 21/10/2021 ]
Nghị quyết 149/2021/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
về việc quy định mức thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 11/10/2021 ] [ Hiệu lực: 21/10/2021 ]