"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 06/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nội dung và mức chi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 07/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ khoản 1 Chương II Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 289/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định một số nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy và người làm công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 400/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia (giai đoạn 1) để giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp luyện kim
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 404/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư Dự án đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 406/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 407/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2022
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 408/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phát triển thanh niên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2030
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 411/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy đạt tiêu chí đô thị loại IV
[ Ban hành: 12/07/2023 ] [ Hiệu lực: 11/08/2023 ]
Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 25/05/2023 ] [ Hiệu lực: 24/06/2023 ]
Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 02/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi mức thu học phí năm học 2022 - 2023 quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 287/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và hỗ trợ phần chênh lệch tăng thêm mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2023 - 2026
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho các hoạt động, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2025
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 362/NQ - HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 363/NQ - HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chi tiết kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước giai đoạn 2021 - 2025 (thuộc nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương) cho các dự án trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc, khối đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và công sở xã, các dự án thuộc lĩnh vực y tế
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 364/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (đợt 2)
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 365/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 366/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 do tỉnh quản lý (đợt 1)
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 367/NQ - HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 300/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 376/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và triển khai hệ thống theo dõi, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 368/NQ - HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 1)
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 369/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 371/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 1)
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 374/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 375/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 377/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 378/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư Dự án đường từ núi Văn Trinh (ĐT504) đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn (ĐT506), tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 372/NQ - HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2021
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Nghị quyết 373/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 24/03/2023 ] [ Hiệu lực: 23/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]