"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Nghị quyết
Tổng số: văn bản

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về một số chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2027
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023 - 2025
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 186/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quy định mức hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc Quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về quy định mức hỗ trợ cho một dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định về cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 327/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 331/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2021 (đợt 2)
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 332/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 do tỉnh quản lý
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 334/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2023
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 335/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 336/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống đường ống cấp nước sạch cho xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 341/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 05 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 342/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới và mua sắm trang thiết bị cho 70 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 343/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 344/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 345/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 347/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 301/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ nguồn vốn từ ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 349/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022, Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 350/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 19, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 351/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 21, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 352/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 22, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 353/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc thông qua đề nghị công nhận thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy đạt tiêu chí đô thị loại IV
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 354/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 355/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 356/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 361/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII
[ Ban hành: 11/12/2022 ] [ Hiệu lực: 10/01/2023 ]
Nghị quyết 324/NQ-HĐND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 19/11/2022 ] [ Hiệu lực: 19/12/2022 ]