"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Kế hoạch 119/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phòng chống bệnh viêm gan vi-rút giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 29/04/2022 ] [ Hiệu lực: 29/05/2022 ]
Quyết định 1457/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị ven biển (Diêm Phố), huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
[ Ban hành: 28/04/2022 ] [ Hiệu lực: 28/05/2022 ]
Quyết định 1459/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 28/04/2022 ] [ Hiệu lực: 28/05/2022 ]
Quyết định 1432/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục, dự toán và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới cấp tỉnh đợt II, năm 2022
[ Ban hành: 27/04/2022 ] [ Hiệu lực: 27/05/2022 ]
Quyết định 1435/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, Lao động - Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 27/04/2022 ] [ Hiệu lực: 27/05/2022 ]
Kế hoạch 114/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 25/04/2022 ] [ Hiệu lực: 25/05/2022 ]
Quyết định 1360/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục trung học và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/05/2022 ]
Quyết định 1364/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 21/04/2022 ] [ Hiệu lực: 21/05/2022 ]
Quyết định 1350/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần đối với Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ
[ Ban hành: 20/04/2022 ] [ Hiệu lực: 20/05/2022 ]
Quyết định 1304/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/05/2022 ]
Quyết định 1317/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/05/2022 ]
Quyết định 1326/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
[ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/05/2022 ]
Quyết định 1276/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/05/2022 ]
Quyết định 1193/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 07/04/2022 ] [ Hiệu lực: 07/05/2022 ]
Quyết định 1163/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 233/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022
[ Ban hành: 05/04/2022 ] [ Hiệu lực: 05/05/2022 ]
Quyết định 1165/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 05/04/2022 ] [ Hiệu lực: 05/05/2022 ]
Quyết định 1148/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 04/05/2022 ]
Kế hoạch 97/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 04/05/2022 ]
Quyết định 1127/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 01/04/2022 ] [ Hiệu lực: 01/05/2022 ]
Quyết định 1122/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 31/03/2022 ] [ Hiệu lực: 30/04/2022 ]
Kế hoạch 96/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hoá
[ Ban hành: 31/03/2022 ] [ Hiệu lực: 30/04/2022 ]
Quyết định 1068/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy sản, Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 29/03/2022 ] [ Hiệu lực: 28/04/2022 ]
Quyết định 1017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lao động tiền lương thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 23/03/2022 ] [ Hiệu lực: 22/04/2022 ]
Quyết định 1019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 23/03/2022 ] [ Hiệu lực: 22/04/2022 ]
Quyết định 1019/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 23/03/2022 ] [ Hiệu lực: 22/04/2022 ]
Kế hoạch 78/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
[ Ban hành: 21/03/2022 ] [ Hiệu lực: 20/04/2022 ]
Quyết định 957/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 17/03/2022 ] [ Hiệu lực: 16/04/2022 ]
Quyết định 966/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 17/03/2022 ] [ Hiệu lực: 16/04/2022 ]
Quyết định 941/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1, Điều 3 Quyết định số 3715/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phân công thẩm định dự án và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 16/03/2022 ] [ Hiệu lực: 15/04/2022 ]
Quyết định 927/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 15/03/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]