"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2027Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 934/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh; Đào tạo và nghiên cứu khoa học; Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 07/03/2027 ] [ Hiệu lực: 06/04/2027 ]
Quyết định 1699/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
[ Ban hành: 26/04/2024 ] [ Hiệu lực: 26/05/2024 ]
Quyết định 1658/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho 04 xã thuộc huyện Nga Sơn
[ Ban hành: 24/04/2024 ] [ Hiệu lực: 24/05/2024 ]
Quyết định 1580/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 22/04/2024 ] [ Hiệu lực: 22/05/2024 ]
Quyết định 1592/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 22/04/2024 ] [ Hiệu lực: 22/05/2024 ]
Quyết định 1610/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho UBND thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn
[ Ban hành: 22/04/2024 ] [ Hiệu lực: 22/05/2024 ]
Quyết định 1457/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 15/04/2024 ] [ Hiệu lực: 15/05/2024 ]
Quyết định 1462/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 15/04/2024 ] [ Hiệu lực: 15/05/2024 ]
Quyết định 1383/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/04/2024 ] [ Hiệu lực: 10/05/2024 ]
Quyết định 1402/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/04/2024 ] [ Hiệu lực: 10/05/2024 ]
Quyết định 1354/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 08/04/2024 ] [ Hiệu lực: 08/05/2024 ]
Quyết định 1299/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho 03 đơn vị UBND xã thuộc huyện Vĩnh Lộc
[ Ban hành: 03/04/2024 ] [ Hiệu lực: 03/05/2024 ]
Quyết định 1245/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 29/03/2024 ] [ Hiệu lực: 28/04/2024 ]
Quyết định 1246/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 29/03/2024 ] [ Hiệu lực: 28/04/2024 ]
Quyết định 1225/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/UBND cấp huyện/ UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 28/03/2024 ] [ Hiệu lực: 27/04/2024 ]
Quyết định 1228/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 28/03/2024 ] [ Hiệu lực: 27/04/2024 ]
Quyết định 1140/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho 03 đơn vị xã, thị trấn thuộc huyện Thạch Thành
[ Ban hành: 25/03/2024 ] [ Hiệu lực: 24/04/2024 ]
Quyết định 1144/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 25/03/2024 ] [ Hiệu lực: 24/04/2024 ]
Quyết định 1145/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 25/03/2024 ] [ Hiệu lực: 24/04/2024 ]
Quyết định 1146/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 25/03/2024 ] [ Hiệu lực: 24/04/2024 ]
Quyết định 1155/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 25/03/2024 ] [ Hiệu lực: 24/04/2024 ]
Kế hoạch 76/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 25/03/2024 ] [ Hiệu lực: 24/04/2024 ]
Quyết định 1100/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 21/03/2024 ] [ Hiệu lực: 20/04/2024 ]
Quyết định 1101/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 21/03/2024 ] [ Hiệu lực: 20/04/2024 ]
Quyết định 1102/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hoá trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 21/03/2024 ] [ Hiệu lực: 20/04/2024 ]
Quyết định 1039/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 18/03/2024 ] [ Hiệu lực: 17/04/2024 ]
Quyết định 1042/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành tạm thời Bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp huyện đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 18/03/2024 ] [ Hiệu lực: 17/04/2024 ]
Quyết định 1017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 15/03/2024 ] [ Hiệu lực: 14/04/2024 ]
Quyết định 1006/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu
[ Ban hành: 14/03/2024 ] [ Hiệu lực: 13/04/2024 ]
Quyết định 04/CT-UNBD [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường, củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 14/03/2024 ] [ Hiệu lực: 13/04/2024 ]