"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 630/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và dịch vụ chia sẻ dữ liệu của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
[ Ban hành: 27/02/2023 ] [ Hiệu lực: 29/03/2023 ]
Quyết định 592/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, chuẩn hóa, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Giao thông vận tải/UBND cấp huyện/UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 23/02/2023 ] [ Hiệu lực: 25/03/2023 ]
Quyết định 582/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ (đưa ra khỏi Danh mục thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Thi đua - khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 22/02/2023 ] [ Hiệu lực: 24/03/2023 ]
Quyết định 583/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ (đưa ra khỏi Danh mục thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 22/02/2023 ] [ Hiệu lực: 24/03/2023 ]
Quyết định 541/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xác nhận phiên hiệu Thanh niên xung phong đối với 11 đơn vị Thanh niên tình nguyện được thành lập trước 30/4/1975
[ Ban hành: 17/02/2023 ] [ Hiệu lực: 19/03/2023 ]
Quyết định 543/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 17/02/2023 ] [ Hiệu lực: 19/03/2023 ]
Quyết định 497/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 13/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
Kế hoạch 24/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023
[ Ban hành: 13/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
Kế hoạch 23/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2023
[ Ban hành: 10/02/2023 ] [ Hiệu lực: 12/03/2023 ]
Chỉ thị 04/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 09/02/2023 ] [ Hiệu lực: 11/03/2023 ]
Quyết định 434/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành; lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông/UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 06/02/2023 ] [ Hiệu lực: 08/03/2023 ]
Chỉ thị 03/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
[ Ban hành: 03/02/2023 ] [ Hiệu lực: 05/03/2023 ]
Quyết định 307/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 18/02/2023 ]
Quyết định 308/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 18/02/2023 ]
Quyết định 309/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 18/02/2023 ]
Kế hoạch 09/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
[ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 18/02/2023 ]
Chỉ thị 02/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị Camera giám sát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 18/01/2023 ] [ Hiệu lực: 17/02/2023 ]
Quyết định 278/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2022
[ Ban hành: 17/01/2023 ] [ Hiệu lực: 16/02/2023 ]
Chỉ thị 01/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm
[ Ban hành: 17/01/2023 ] [ Hiệu lực: 16/02/2023 ]
Quyết định 239/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 16/01/2023 ] [ Hiệu lực: 15/02/2023 ]
Kế hoạch 05/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
[ Ban hành: 15/01/2023 ] [ Hiệu lực: 14/02/2023 ]
Quyết định 179/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 12/01/2023 ] [ Hiệu lực: 11/02/2023 ]
Quyết định 94/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, tỉnh Thanh Hóa năm 2023
[ Ban hành: 09/01/2023 ] [ Hiệu lực: 08/02/2023 ]
Quyết định 50/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai/ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 04/01/2023 ] [ Hiệu lực: 03/02/2023 ]
Quyết định 22/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt số lượng lao động hợp đồng một số loại công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được ngân sách nhà nước đảm bảo trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý năm 2023
[ Ban hành: 03/01/2023 ] [ Hiệu lực: 02/02/2023 ]
Quyết định 4716/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án phát triển nuôi cá lồng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 28/12/2022 ] [ Hiệu lực: 27/01/2023 ]
Kế hoạch 294/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cở sở trên địa bàn tỉnh năm 2023
[ Ban hành: 28/12/2022 ] [ Hiệu lực: 27/01/2023 ]
Chỉ thị 18/CT-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
[ Ban hành: 26/12/2022 ] [ Hiệu lực: 25/01/2023 ]
Quyết định 4536/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa, năm 2023
[ Ban hành: 20/12/2022 ] [ Hiệu lực: 19/01/2023 ]
Quyết định 4514/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 18/01/2023 ]