"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Quyết định
Tổng số: văn bản

Quyết định 2889/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 15/08/2023 ] [ Hiệu lực: 14/09/2023 ]
Quyết định 2895/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 15/08/2023 ] [ Hiệu lực: 14/09/2023 ]
Quyết định 2863/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 14/08/2023 ] [ Hiệu lực: 13/09/2023 ]
Quyết định 2873/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 14/08/2023 ] [ Hiệu lực: 13/09/2023 ]
Quyết định 2876/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 14/08/2023 ] [ Hiệu lực: 13/09/2023 ]
Quyết định 2841/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ năm học 2023-2024
[ Ban hành: 10/08/2023 ] [ Hiệu lực: 09/09/2023 ]
Quyết định 2818/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành/Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 08/08/2023 ] [ Hiệu lực: 07/09/2023 ]
Quyết định 2790/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 04/08/2023 ] [ Hiệu lực: 03/09/2023 ]
Quyết định 32/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 04/08/2023 ] [ Hiệu lực: 03/09/2023 ]
Quyết định 2743/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ UBND cấp huyện
[ Ban hành: 02/08/2023 ] [ Hiệu lực: 01/09/2023 ]
Quyết định 2703/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 31/07/2023 ] [ Hiệu lực: 30/08/2023 ]
Quyết định 2705/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 31/07/2023 ] [ Hiệu lực: 30/08/2023 ]
Quyết định 2707/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 31/07/2023 ] [ Hiệu lực: 30/08/2023 ]
Quyết định 2660/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 27/07/2023 ] [ Hiệu lực: 26/08/2023 ]
Quyết định 2662/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 27/07/2023 ] [ Hiệu lực: 26/08/2023 ]
Quyết định 2627/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 2)
[ Ban hành: 24/07/2023 ] [ Hiệu lực: 23/08/2023 ]
Quyết định 29/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 19/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/08/2023 ]
Quyết định 30/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 19/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/08/2023 ]
Quyết định 31/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 19/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/08/2023 ]
Quyết định 2556/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 18/07/2023 ] [ Hiệu lực: 17/08/2023 ]
Quyết định 28/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 18/07/2023 ] [ Hiệu lực: 17/08/2023 ]
Quyết định 2534/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 17/07/2023 ] [ Hiệu lực: 16/08/2023 ]
Quyết định 2551/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố kết quả điều tra lao động, việc làm và thu nhập bình quân đầu người cấp huyện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 17/07/2023 ] [ Hiệu lực: 16/08/2023 ]
Quyết định 2513/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt kinh phí thực hiện trợ cấp hàng tháng cho thanh niên xung phong năm 2023 theo quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 13/08/2023 ]
Quyết định 2508/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 13/08/2023 ]
Quyết định 2509/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
[ Ban hành: 14/07/2023 ] [ Hiệu lực: 13/08/2023 ]
Quyết định 2470/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Thọ Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 11/07/2023 ] [ Hiệu lực: 10/08/2023 ]
Quyết định 2441/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/07/2023 ] [ Hiệu lực: 09/08/2023 ]
Quyết định 2442/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục Trung học và Thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/07/2023 ] [ Hiệu lực: 09/08/2023 ]
Quyết định 2406/QĐ- UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2035
[ Ban hành: 06/07/2023 ] [ Hiệu lực: 05/08/2023 ]