"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Kế hoạch
Tổng số: văn bản

Kế hoạch 204/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong sản xuất, kinh doanh, truyền tải và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 14/08/2023 ] [ Hiệu lực: 13/09/2023 ]
Kế hoạch 202/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn giai đoạn 2023-2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/08/2023 ] [ Hiệu lực: 10/09/2023 ]
Kế hoạch 203/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023
[ Ban hành: 11/08/2023 ] [ Hiệu lực: 10/09/2023 ]
Kế hoạch 199/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/08/2023 ] [ Hiệu lực: 09/09/2023 ]
Kế hoạch 193/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững
[ Ban hành: 27/07/2023 ] [ Hiệu lực: 26/08/2023 ]
Kế hoạch 185/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 10/07/2023 ] [ Hiệu lực: 09/08/2023 ]
Kế hoạch 181/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo
[ Ban hành: 30/06/2023 ] [ Hiệu lực: 30/07/2023 ]
Kế hoạch 172/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 26/06/2023 ] [ Hiệu lực: 26/07/2023 ]
Kế hoạch 165/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động, thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025
[ Ban hành: 16/06/2023 ] [ Hiệu lực: 16/07/2023 ]
Kế hoạch 166/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
[ Ban hành: 16/06/2023 ] [ Hiệu lực: 16/07/2023 ]
Kế hoạch 155/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035
[ Ban hành: 09/06/2023 ] [ Hiệu lực: 09/07/2023 ]
Kế hoạch 152/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 06/06/2023 ] [ Hiệu lực: 06/07/2023 ]
Kế hoạch 137/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các - bon và khí mê - tan của ngành giao thông vận tải, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/06/2023 ]
Kế hoạch 133/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 29/05/2023 ] [ Hiệu lực: 28/06/2023 ]
Kế hoạch 119/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
[ Ban hành: 15/05/2023 ] [ Hiệu lực: 14/06/2023 ]
Kế hoạch 104/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
[ Ban hành: 04/05/2023 ] [ Hiệu lực: 03/06/2023 ]
Kế hoạch 76/KH- UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 28/03/2023 ] [ Hiệu lực: 27/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Kế hoạch 77/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.
[ Ban hành: 28/03/2023 ] [ Hiệu lực: 27/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Kế hoạch 72/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
[ Ban hành: 26/03/2023 ] [ Hiệu lực: 25/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Kế hoạch 70/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cao điểm triển khai vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID; kích hoạt tài khoản định danh điện tử; cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 21/03/2023 ] [ Hiệu lực: 20/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Kế hoạch 59/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 16/03/2023 ] [ Hiệu lực: 15/04/2023 ]
Kế hoạch 54/KH- UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với các trường học trên địa bàn tỉnh năm 2023
[ Ban hành: 08/03/2023 ] [ Hiệu lực: 07/04/2023 ]
Kế hoạch 26/KH- UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 14/02/2023 ] [ Hiệu lực: 16/03/2023 ]
Kế hoạch 24/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023
[ Ban hành: 13/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
Kế hoạch 25/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa năm 2023
[ Ban hành: 13/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
Kế hoạch 23/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2023
[ Ban hành: 10/02/2023 ] [ Hiệu lực: 12/03/2023 ]
Kế hoạch 20/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 06/02/2023 ] [ Hiệu lực: 08/03/2023 ]
Kế hoạch 09/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
[ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 18/02/2023 ]
Kế hoạch 05/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
[ Ban hành: 15/01/2023 ] [ Hiệu lực: 14/02/2023 ]
Kế hoạch 294/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cở sở trên địa bàn tỉnh năm 2023
[ Ban hành: 28/12/2022 ] [ Hiệu lực: 27/01/2023 ]