"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2027Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Kế hoạch
Tổng số: văn bản

Kế hoạch 88/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 60-CTr/TU ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
[ Ban hành: 04/04/2024 ] [ Hiệu lực: 04/05/2024 ]
Kế hoạch 85/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024
[ Ban hành: 01/04/2024 ] [ Hiệu lực: 01/05/2024 ]
Kế hoạch 76/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 25/03/2024 ] [ Hiệu lực: 24/04/2024 ]
Kế hoạch 74/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XVIII) và Chương trình hành động số 58-CTr/TU ngày 10/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
[ Ban hành: 22/03/2024 ] [ Hiệu lực: 21/04/2024 ]
Kế hoạch 68/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) và Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 10/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 08/03/2024 ] [ Hiệu lực: 07/04/2024 ]
Kế hoạch 57/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý
[ Ban hành: 28/02/2024 ] [ Hiệu lực: 29/03/2024 ]
Kế hoạch 20/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
[ Ban hành: 16/01/2024 ] [ Hiệu lực: 15/02/2024 ]
Kế hoạch 232/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách
[ Ban hành: 25/09/2023 ] [ Hiệu lực: 25/10/2023 ]
Kế hoạch 228/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
[ Ban hành: 20/09/2023 ] [ Hiệu lực: 20/10/2023 ]
Kế hoạch 225/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2025
[ Ban hành: 15/09/2023 ] [ Hiệu lực: 15/10/2023 ]
Kế hoạch 204/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong sản xuất, kinh doanh, truyền tải và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 14/08/2023 ] [ Hiệu lực: 13/09/2023 ]
Kế hoạch 202/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn giai đoạn 2023-2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 11/08/2023 ] [ Hiệu lực: 10/09/2023 ]
Kế hoạch 203/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023
[ Ban hành: 11/08/2023 ] [ Hiệu lực: 10/09/2023 ]
Kế hoạch 199/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/08/2023 ] [ Hiệu lực: 09/09/2023 ]
Kế hoạch 193/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững
[ Ban hành: 27/07/2023 ] [ Hiệu lực: 26/08/2023 ]
Kế hoạch 185/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 10/07/2023 ] [ Hiệu lực: 09/08/2023 ]
Kế hoạch 181/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo
[ Ban hành: 30/06/2023 ] [ Hiệu lực: 30/07/2023 ]
Kế hoạch 172/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 26/06/2023 ] [ Hiệu lực: 26/07/2023 ]
Kế hoạch 165/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động, thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025
[ Ban hành: 16/06/2023 ] [ Hiệu lực: 16/07/2023 ]
Kế hoạch 166/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
[ Ban hành: 16/06/2023 ] [ Hiệu lực: 16/07/2023 ]
Kế hoạch 155/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035
[ Ban hành: 09/06/2023 ] [ Hiệu lực: 09/07/2023 ]
Kế hoạch 152/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 06/06/2023 ] [ Hiệu lực: 06/07/2023 ]
Kế hoạch 137/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các - bon và khí mê - tan của ngành giao thông vận tải, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 31/05/2023 ] [ Hiệu lực: 30/06/2023 ]
Kế hoạch 133/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 29/05/2023 ] [ Hiệu lực: 28/06/2023 ]
Kế hoạch 119/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ và Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
[ Ban hành: 15/05/2023 ] [ Hiệu lực: 14/06/2023 ]
Kế hoạch 104/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
[ Ban hành: 04/05/2023 ] [ Hiệu lực: 03/06/2023 ]
Kế hoạch 76/KH- UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 28/03/2023 ] [ Hiệu lực: 27/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Kế hoạch 77/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030.
[ Ban hành: 28/03/2023 ] [ Hiệu lực: 27/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Kế hoạch 72/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045
[ Ban hành: 26/03/2023 ] [ Hiệu lực: 25/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]
Kế hoạch 70/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Cao điểm triển khai vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID; kích hoạt tài khoản định danh điện tử; cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 21/03/2023 ] [ Hiệu lực: 20/04/2023 ] [ Hết hiệu lực: 11/06/2011 ]