"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Kế hoạch
Tổng số: văn bản

Kế hoạch 26/KH- UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 14/02/2023 ] [ Hiệu lực: 16/03/2023 ]
Kế hoạch 24/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023
[ Ban hành: 13/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
Kế hoạch 25/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa năm 2023
[ Ban hành: 13/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
Kế hoạch 23/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2023
[ Ban hành: 10/02/2023 ] [ Hiệu lực: 12/03/2023 ]
Kế hoạch 20/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 06/02/2023 ] [ Hiệu lực: 08/03/2023 ]
Kế hoạch 09/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
[ Ban hành: 19/01/2023 ] [ Hiệu lực: 18/02/2023 ]
Kế hoạch 05/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
[ Ban hành: 15/01/2023 ] [ Hiệu lực: 14/02/2023 ]
Kế hoạch 294/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cở sở trên địa bàn tỉnh năm 2023
[ Ban hành: 28/12/2022 ] [ Hiệu lực: 27/01/2023 ]
Kế hoạch 287/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 18/01/2023 ]
Kế hoạch 285/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2022 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 16/12/2022 ] [ Hiệu lực: 15/01/2023 ]
Kế hoạch 280/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 13/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
[ Ban hành: 08/12/2022 ] [ Hiệu lực: 07/01/2023 ]
Kế hoạch 277/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 13/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”
[ Ban hành: 01/12/2022 ] [ Hiệu lực: 31/12/2022 ]
Kế hoạch 269/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Dịch chuyển và sử dụng nền tảng điện toán đám mây trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 21/11/2022 ] [ Hiệu lực: 21/12/2022 ]
Kế hoạch 266/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, động vật thủy sản và tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023
[ Ban hành: 14/11/2022 ] [ Hiệu lực: 14/12/2022 ]
Kế hoạch 260/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2030
[ Ban hành: 07/11/2022 ] [ Hiệu lực: 07/12/2022 ]
Kế hoạch 258/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 13/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
[ Ban hành: 02/11/2022 ] [ Hiệu lực: 02/12/2022 ]
Kế hoạch 249/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
V/v thực hiện Thông báo 319/TB-VPCP ngày 5/10/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị công tác PCCC và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP
[ Ban hành: 19/10/2022 ] [ Hiệu lực: 18/11/2022 ]
Kế hoạch 211/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thanh Hóa năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 26/08/2022 ] [ Hiệu lực: 25/09/2022 ]
Kế hoạch 210/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 25/08/2022 ] [ Hiệu lực: 24/09/2022 ]
Kế hoạch 207/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022
[ Ban hành: 23/08/2022 ] [ Hiệu lực: 22/09/2022 ]
Kế hoạch 188/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 29/07/2022 ] [ Hiệu lực: 28/08/2022 ]
Kế hoạch 186/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 22/07/2022 ] [ Hiệu lực: 21/08/2022 ]
Kế hoạch 182/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Kết luận số 251/KL-HĐND ngày 02/6/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 18/07/2022 ] [ Hiệu lực: 17/08/2022 ]
Kế hoạch 183/KH- UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 18/07/2022 ] [ Hiệu lực: 17/08/2022 ]
Kế hoạch 184/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
[ Ban hành: 18/07/2022 ] [ Hiệu lực: 17/08/2022 ]
Kế hoạch 176/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 01/07/2022 ] [ Hiệu lực: 31/07/2022 ]
Kế hoạch 157/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thúc đẩy phát triển thương mại điện tử dựa trên Nền tảng sàn thương mại điện tử năm 2022
[ Ban hành: 10/06/2022 ] [ Hiệu lực: 10/07/2022 ]
Kế hoạch 152/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chuyển đổi đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 03/06/2022 ] [ Hiệu lực: 03/07/2022 ]
Kế hoạch 145/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Nghị Quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025
[ Ban hành: 25/05/2022 ] [ Hiệu lực: 24/06/2022 ]
Kế hoạch 134/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 16/05/2022 ] [ Hiệu lực: 15/06/2022 ]