"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Kế hoạch
Tổng số: văn bản

Kế hoạch 119/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phòng chống bệnh viêm gan vi-rút giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 29/04/2022 ] [ Hiệu lực: 29/05/2022 ]
Kế hoạch 121/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 29/04/2022 ] [ Hiệu lực: 29/05/2022 ]
Kế hoạch 114/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 25/04/2022 ] [ Hiệu lực: 25/05/2022 ]
Kế hoạch 107/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2022-2025, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 12/04/2022 ] [ Hiệu lực: 12/05/2022 ]
Kế hoạch 106/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 12/04/2022 ] [ Hiệu lực: 12/05/2022 ]
Kế hoạch 97/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 04/05/2022 ]
Kế hoạch 96/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Thanh Hoá
[ Ban hành: 31/03/2022 ] [ Hiệu lực: 30/04/2022 ]
Kế hoạch 82/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
[ Ban hành: 24/03/2022 ] [ Hiệu lực: 23/04/2022 ]
Kế hoạch 83/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021
[ Ban hành: 24/03/2022 ] [ Hiệu lực: 23/04/2022 ]
Kế hoạch 78/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
[ Ban hành: 21/03/2022 ] [ Hiệu lực: 20/04/2022 ]
Kế hoạch 79/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 21/03/2022 ] [ Hiệu lực: 20/04/2022 ]
Kế hoạch 68/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2022 - 2030) trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 15/03/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Kế hoạch 64/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Nghị quyết số 166/2021/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực thi hành
[ Ban hành: 14/03/2022 ] [ Hiệu lực: 13/04/2022 ]
Kế hoạch 53/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
[ Ban hành: 03/03/2022 ] [ Hiệu lực: 02/04/2022 ]
Kế hoạch 46/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022
[ Ban hành: 01/03/2022 ] [ Hiệu lực: 31/03/2022 ]
Kế hoạch 32/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030
[ Ban hành: 11/02/2022 ] [ Hiệu lực: 13/03/2022 ]
Kế hoạch 17/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 26/01/2022 ] [ Hiệu lực: 25/02/2022 ]
Kế hoạch 19/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
[ Ban hành: 26/01/2022 ] [ Hiệu lực: 25/02/2022 ]
Kế hoạch 09/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2030
[ Ban hành: 17/01/2022 ] [ Hiệu lực: 16/02/2022 ]
Kế hoạch 06/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai, thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 1983/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 11/01/2022 ] [ Hiệu lực: 10/02/2022 ]
Kế hoạch 03/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh mùa Đông - Xuân năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 07/01/2022 ] [ Hiệu lực: 06/02/2022 ]
Kế hoạch 289/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 23/12/2021 ] [ Hiệu lực: 22/01/2022 ]
Kế hoạch 285/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
[ Ban hành: 21/12/2021 ] [ Hiệu lực: 21/01/2022 ]
Kế hoạch 266/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 03/12/2021 ] [ Hiệu lực: 03/12/2021 ]
Kế hoạch 250/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 26-KH/TU ngày 13/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng giai đoạn 2021 - 2025
[ Ban hành: 21/11/2021 ] [ Hiệu lực: 21/11/2021 ]
Kế hoạch 248/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thực hiện các hoạt động xúc tiến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tỉnh Thanh Hóa giai đoạn sau Covid-19
[ Ban hành: 16/11/2021 ] [ Hiệu lực: 16/11/2021 ]
Kế hoạch 246/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
thực hiện Quyết định số 386/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch hành động số 33-KH/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới
[ Ban hành: 15/11/2021 ] [ Hiệu lực: 15/11/2021 ]
Kế hoạch 243/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phòng, chống COVID-19 trong tình huống thiên tai, bão lũ
[ Ban hành: 11/11/2021 ] [ Hiệu lực: 11/11/2021 ]
Kế hoạch 241/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/11/2021 ] [ Hiệu lực: 10/11/2021 ]
Kế hoạch 235/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 05/11/2021 ] [ Hiệu lực: 05/11/2021 ]