"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 653/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Yên Định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 28/02/2023 ] [ Hiệu lực: 30/03/2023 ]
Quyết định 654/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Thạch Thành phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 28/02/2023 ] [ Hiệu lực: 30/03/2023 ]
Quyết định 581/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Vĩnh Lộc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 21/02/2023 ] [ Hiệu lực: 23/03/2023 ]
Quyết định 03/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bổ sung điểm 2.18a vào khoản 2, Điều 1 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 20/02/2023 ] [ Hiệu lực: 22/03/2023 ]
Quyết định 554/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 17/02/2023 ] [ Hiệu lực: 19/03/2023 ]
Quyết định 557/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
[ Ban hành: 17/02/2023 ] [ Hiệu lực: 19/03/2023 ]
Kế hoạch 26/KH- UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 14/02/2023 ] [ Hiệu lực: 16/03/2023 ]
Quyết định 503/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030 của tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 13/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
Kế hoạch 25/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa năm 2023
[ Ban hành: 13/02/2023 ] [ Hiệu lực: 15/03/2023 ]
Quyết định 484/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục các mỏ khoáng sản đưa ra khỏi khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/02/2023 ] [ Hiệu lực: 12/03/2023 ]
Quyết định 474/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035
[ Ban hành: 09/02/2023 ] [ Hiệu lực: 11/03/2023 ]
Kế hoạch 20/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bảo tồn đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 06/02/2023 ] [ Hiệu lực: 08/03/2023 ]
Quyết định 02/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bổ sung vị trí đổ chất nạo vét trên đất liền vào Phụ lục 1 của Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 06/02/2023 ] [ Hiệu lực: 08/03/2023 ]
Quyết định 323/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 20/01/2023 ] [ Hiệu lực: 19/02/2023 ]
Quyết định 277/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh (đợt 1)
[ Ban hành: 17/01/2023 ] [ Hiệu lực: 16/02/2023 ]
Quyết định 259/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035
[ Ban hành: 16/01/2023 ] [ Hiệu lực: 15/02/2023 ]
Quyết định 233/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2035
[ Ban hành: 15/01/2023 ] [ Hiệu lực: 14/02/2023 ]
Quyết định 169/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnhvề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023
[ Ban hành: 12/01/2023 ] [ Hiệu lực: 11/02/2023 ]
Quyết định 01/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 12/01/2023 ] [ Hiệu lực: 11/02/2023 ]
Quyết định 4796/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt danh sách học sinh các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm học 2022 - 2023
[ Ban hành: 31/12/2022 ] [ Hiệu lực: 30/01/2023 ]
Quyết định 4670/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao biên chế công chức; số lượng người làm việc của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, năm 2023
[ Ban hành: 27/12/2022 ] [ Hiệu lực: 26/01/2023 ]
Quyết định 60/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 27/12/2022 ] [ Hiệu lực: 26/01/2023 ]
Quyết định 4691/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 27/12/2022 ] [ Hiệu lực: 26/01/2023 ]
Quyết định 4528/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 18/01/2023 ]
Quyết định 4579/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt phương án giá bán nước thô hệ thống cấp nước thô Khu kinh tế Nghi Sơn giai đoạn 1, công suất 30.000 m³/ngày, đêm
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 18/01/2023 ]
Quyết định 59/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh về phân công, phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu và chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 19/12/2022 ] [ Hiệu lực: 18/01/2023 ]
Kế hoạch 285/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2022 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 16/12/2022 ] [ Hiệu lực: 15/01/2023 ]
Quyết định 4431/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 13/12/2022 ] [ Hiệu lực: 12/01/2023 ]
Quyết định 4402/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
[ Ban hành: 09/12/2022 ] [ Hiệu lực: 08/01/2023 ]
Quyết định 4364/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035
[ Ban hành: 08/12/2022 ] [ Hiệu lực: 07/01/2023 ]