"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 3049/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 28/08/2023 ] [ Hiệu lực: 27/09/2023 ]
Quyết định 3011/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Yên Định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 25/08/2023 ] [ Hiệu lực: 24/09/2023 ]
Quyết định 3012/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 25/08/2023 ] [ Hiệu lực: 24/09/2023 ]
Quyết định 33/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 22/08/2023 ] [ Hiệu lực: 21/09/2023 ]
Quyết định 2930/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và Chứng chỉ nhân viên bức xạ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 18/08/2023 ] [ Hiệu lực: 17/09/2023 ]
Quyết định 2906/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Quảng Xương phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 17/08/2023 ] [ Hiệu lực: 16/09/2023 ]
Quyết định 2889/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 15/08/2023 ] [ Hiệu lực: 14/09/2023 ]
Kế hoạch 203/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023
[ Ban hành: 11/08/2023 ] [ Hiệu lực: 10/09/2023 ]
Quyết định 2841/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ năm học 2023-2024
[ Ban hành: 10/08/2023 ] [ Hiệu lực: 09/09/2023 ]
Quyết định 2790/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 04/08/2023 ] [ Hiệu lực: 03/09/2023 ]
Quyết định 32/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 04/08/2023 ] [ Hiệu lực: 03/09/2023 ]
Quyết định 2703/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 31/07/2023 ] [ Hiệu lực: 30/08/2023 ]
Kế hoạch 193/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững
[ Ban hành: 27/07/2023 ] [ Hiệu lực: 26/08/2023 ]
Quyết định 2627/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 2)
[ Ban hành: 24/07/2023 ] [ Hiệu lực: 23/08/2023 ]
Hướng dẫn 190/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 19/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/08/2023 ]
Quyết định 29/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 19/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/08/2023 ]
Quyết định 30/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 19/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/08/2023 ]
Quyết định 31/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 19/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/08/2023 ]
Quyết định 28/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 18/07/2023 ] [ Hiệu lực: 17/08/2023 ]
Quyết định 2470/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Thọ Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 11/07/2023 ] [ Hiệu lực: 10/08/2023 ]
Kế hoạch 185/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 10/07/2023 ] [ Hiệu lực: 09/08/2023 ]
Quyết định 2406/QĐ- UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2035
[ Ban hành: 06/07/2023 ] [ Hiệu lực: 05/08/2023 ]
Quyết định 27/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế phân cấp quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến từ nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 30/06/2023 ] [ Hiệu lực: 30/07/2023 ]
Kế hoạch 181/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo
[ Ban hành: 30/06/2023 ] [ Hiệu lực: 30/07/2023 ]
Hướng dẫn 179/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 28/06/2023 ] [ Hiệu lực: 28/07/2023 ]
Quyết định 26/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bãi bỏ Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập trường Đại học Y Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2026
[ Ban hành: 26/06/2023 ] [ Hiệu lực: 26/07/2023 ]
Hướng dẫn 173/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 26/06/2023 ] [ Hiệu lực: 26/07/2023 ]
Hướng dẫn 174/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 26/06/2023 ] [ Hiệu lực: 26/07/2023 ]
Hướng dẫn 175/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 26/06/2023 ] [ Hiệu lực: 26/07/2023 ]
Hướng dẫn 176/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 26/06/2023 ] [ Hiệu lực: 26/07/2023 ]