"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 539/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070
[ Ban hành: 31/01/2024 ] [ Hiệu lực: 01/03/2024 ]
Quyết định 04/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 30/01/2024 ] [ Hiệu lực: 29/02/2024 ]
Quyết định 03/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 22/01/2024 ] [ Hiệu lực: 21/02/2024 ]
Quyết định 02/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 19/01/2024 ] [ Hiệu lực: 18/02/2024 ]
Kế hoạch 20/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
[ Ban hành: 16/01/2024 ] [ Hiệu lực: 15/02/2024 ]
Quyết định 01/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bổ sung vị trí nhận chìm ở biển vào Phụ lục 2 của Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/01/2024 ] [ Hiệu lực: 09/02/2024 ]
Quyết định 106/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040
[ Ban hành: 08/01/2024 ] [ Hiệu lực: 07/02/2024 ]
Quyết định 69/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 04/01/2024 ] [ Hiệu lực: 03/02/2024 ]
Quyết định 01/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 01/01/2024 ] [ Hiệu lực: 31/01/2024 ]
Quyết định 5112/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 30/12/2023 ] [ Hiệu lực: 29/01/2024 ]
Quyết định 5050/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 27/01/2024 ]
Quyết định 5062/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
[ Ban hành: 28/12/2023 ] [ Hiệu lực: 27/01/2024 ]
Quyết định 4912/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc giao biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, năm 2024
[ Ban hành: 22/12/2023 ] [ Hiệu lực: 21/01/2024 ]
Nghị quyết 48/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 22/12/2023 ] [ Hiệu lực: 21/01/2024 ]
Quyết định 4704/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Thạch Thành phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 12/12/2023 ] [ Hiệu lực: 11/01/2024 ]
Quyết định 47/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 08/12/2023 ] [ Hiệu lực: 07/01/2024 ]
Quyết định 4582/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Đông Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 01/12/2023 ] [ Hiệu lực: 31/12/2023 ]
Quyết định 46/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định định mức đất sản xuất làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 01/12/2023 ] [ Hiệu lực: 31/12/2023 ]
Quyết định 45/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 24/11/2023 ] [ Hiệu lực: 24/12/2023 ]
Hướng dẫn 281/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 16/11/2023 ] [ Hiệu lực: 16/12/2023 ]
Quyết định 43/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 1988/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 16/11/2023 ] [ Hiệu lực: 16/12/2023 ]
Quyết định 44/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc bãi bỏ Quyết định số 2185/2017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về giải thưởng môi trường tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 16/11/2023 ] [ Hiệu lực: 16/12/2023 ]
Quyết định 42/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.
[ Ban hành: 14/11/2023 ] [ Hiệu lực: 14/12/2023 ]
Quyết định 4260/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
[ Ban hành: 13/11/2023 ] [ Hiệu lực: 13/12/2023 ]
Quyết định 3937/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án Phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đến năm 2030
[ Ban hành: 25/10/2023 ] [ Hiệu lực: 24/11/2023 ]
Quyết định 3908/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 23/10/2023 ] [ Hiệu lực: 22/11/2023 ]
Quyết định 3909/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 23/10/2023 ] [ Hiệu lực: 22/11/2023 ]
Quyết định 3910/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Như Thanh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 23/10/2023 ] [ Hiệu lực: 22/11/2023 ]
Quyết định 3861/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Thiệu Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 19/10/2023 ] [ Hiệu lực: 18/11/2023 ]
Quyết định 41/2023/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Thanh Hóa
[ Ban hành: 19/10/2023 ] [ Hiệu lực: 18/11/2023 ]