"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành
Tổng số: văn bản

Kế hoạch 121/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về quản trị và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 29/04/2022 ] [ Hiệu lực: 29/05/2022 ]
Quyết định 1422/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt phân bổ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2021
[ Ban hành: 26/04/2022 ] [ Hiệu lực: 26/05/2022 ]
Quyết định 1330/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
[ Ban hành: 19/04/2022 ] [ Hiệu lực: 19/05/2022 ]
Quyết định 1296/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hàng năm, huyện Hậu Lộc
[ Ban hành: 18/04/2022 ] [ Hiệu lực: 18/05/2022 ]
Quyết định 1277/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 14/04/2022 ] [ Hiệu lực: 14/05/2022 ]
Kế hoạch 107/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2022-2025, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 12/04/2022 ] [ Hiệu lực: 12/05/2022 ]
Kế hoạch 106/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
[ Ban hành: 12/04/2022 ] [ Hiệu lực: 12/05/2022 ]
Quyết định 1190/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 07/04/2022 ] [ Hiệu lực: 07/05/2022 ]
Quyết định 1194/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 07/04/2022 ] [ Hiệu lực: 07/05/2022 ]
Quyết định 1149/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
[ Ban hành: 04/04/2022 ] [ Hiệu lực: 04/05/2022 ]
Quyết định 1024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh
[ Ban hành: 24/03/2022 ] [ Hiệu lực: 23/04/2022 ]
Kế hoạch 82/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
[ Ban hành: 24/03/2022 ] [ Hiệu lực: 23/04/2022 ]
Kế hoạch 83/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021
[ Ban hành: 24/03/2022 ] [ Hiệu lực: 23/04/2022 ]
Quyết định 1000/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 21/03/2022 ] [ Hiệu lực: 20/04/2022 ]
Kế hoạch 79/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 21/03/2022 ] [ Hiệu lực: 20/04/2022 ]
Kế hoạch 68/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Triển khai thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2022 - 2030) trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá
[ Ban hành: 15/03/2022 ] [ Hiệu lực: 14/04/2022 ]
Quyết định 913/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
[ Ban hành: 14/03/2022 ] [ Hiệu lực: 13/04/2022 ]
Quyết định 14/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 09/03/2022 ] [ Hiệu lực: 08/04/2022 ]
Quyết định 843/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 07/03/2022 ] [ Hiệu lực: 06/04/2022 ]
Quyết định 13/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định chi tiết quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 02/03/2022 ] [ Hiệu lực: 01/04/2022 ]
Kế hoạch 46/KH-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022
[ Ban hành: 01/03/2022 ] [ Hiệu lực: 31/03/2022 ]
Quyết định 12/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành tiêu chí phân bổ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2022 - 2025
[ Ban hành: 24/02/2022 ] [ Hiệu lực: 26/03/2022 ]
Quyết định 11/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 23/02/2022 ] [ Hiệu lực: 25/03/2022 ]
Quyết định 08/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý
[ Ban hành: 22/02/2022 ] [ Hiệu lực: 24/03/2022 ]
Quyết định 09/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lập và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện thủ tục chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 22/02/2022 ] [ Hiệu lực: 24/03/2022 ]
Quyết định 10/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 187/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách thu hút bác sĩ trình độ cao và bác sĩ làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025
[ Ban hành: 22/02/2022 ] [ Hiệu lực: 24/03/2022 ]
Quyết định 637/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
[ Ban hành: 17/02/2022 ] [ Hiệu lực: 19/03/2022 ]
Quyết định 625/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
[ Ban hành: 16/02/2022 ] [ Hiệu lực: 18/03/2022 ]
Quyết định 07/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phân công cơ quan chủ trì tham mưu về đánh giá an toàn công trình, xử lý các công trình có dấu hiệu nguy hiểm và công trình hết thời hạn sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh
[ Ban hành: 11/02/2022 ] [ Hiệu lực: 13/03/2022 ]
Quyết định 06/2022/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2026
[ Ban hành: 10/02/2022 ] [ Hiệu lực: 12/03/2022 ]