"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2027Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành
Tổng số: văn bản

Quyết định 31/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 30/06/2024 ] [ Hiệu lực: 30/07/2024 ]
Quyết định 30/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025
[ Ban hành: 28/06/2024 ] [ Hiệu lực: 28/07/2024 ]
Quyết định 26/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025
[ Ban hành: 27/06/2024 ] [ Hiệu lực: 27/07/2024 ]
Quyết định 27/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025
[ Ban hành: 27/06/2024 ] [ Hiệu lực: 27/07/2024 ]
Quyết định 28/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất
[ Ban hành: 27/06/2024 ] [ Hiệu lực: 27/07/2024 ]
Quyết định 29/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 27/06/2024 ] [ Hiệu lực: 27/07/2024 ]
Quyết định 25/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2024-2025
[ Ban hành: 26/06/2024 ] [ Hiệu lực: 26/07/2024 ]
Quyết định 18/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 20/06/2024 ] [ Hiệu lực: 20/07/2024 ]
Quyết định 19/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 20/06/2024 ] [ Hiệu lực: 20/07/2024 ]
Quyết định 20/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bổ sung điểm 2.32a vào sau điểm 2.32, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 20/06/2024 ] [ Hiệu lực: 20/07/2024 ]
Quyết định 21/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bổ sung điểm 2.13a vào sau điểm 2.13, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 20/06/2024 ] [ Hiệu lực: 20/07/2024 ]
Quyết định 22/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bổ sung điểm 2.13a vào sau điểm 2.13, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 20/06/2024 ] [ Hiệu lực: 20/07/2024 ]
Quyết định 23/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bổ sung điểm 2.20a vào sau điểm 2.20, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 20/06/2024 ] [ Hiệu lực: 20/07/2024 ]
Quyết định 24/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Bổ sung điểm 2.26a vào sau điểm 2.26, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 20/06/2024 ] [ Hiệu lực: 20/07/2024 ]
Quyết định 2495/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
[ Ban hành: 17/06/2024 ] [ Hiệu lực: 17/07/2024 ]
Quyết định 2437/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hà Trung phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 13/06/2024 ] [ Hiệu lực: 13/07/2024 ]
Quyết định 17/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 10/06/2024 ] [ Hiệu lực: 10/07/2024 ]
Quyết định 2333/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm học 2024 - 2025
[ Ban hành: 10/06/2024 ] [ Hiệu lực: 10/07/2024 ]
Quyết định 16/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Sửa đổi một số điểm của khoản 4 Điều 9 quy định Quy trình chuyển đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh
[ Ban hành: 27/05/2024 ] [ Hiệu lực: 26/06/2024 ]
Quyết định 2101/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045
[ Ban hành: 24/05/2024 ] [ Hiệu lực: 23/06/2024 ]
Quyết định 15/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc quy định số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng cấp tỉnh (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh); sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 24/05/2024 ] [ Hiệu lực: 23/06/2024 ]
Quyết định 2074/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Nga Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 23/05/2024 ] [ Hiệu lực: 22/06/2024 ]
Quyết định 2075/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 23/05/2024 ] [ Hiệu lực: 22/06/2024 ]
Quyết định 2028/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hậu Lộc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 21/05/2024 ] [ Hiệu lực: 20/06/2024 ]
Quyết định 2029/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 21/05/2024 ] [ Hiệu lực: 20/06/2024 ]
Quyết định 1980/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045
[ Ban hành: 20/05/2024 ] [ Hiệu lực: 19/06/2024 ]
Quyết định 2017/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa năm 2024
[ Ban hành: 20/05/2024 ] [ Hiệu lực: 19/06/2024 ]
Quyết định 14/2024/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 5 Quy định về trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 13/05/2024 ] [ Hiệu lực: 12/06/2024 ]
Quyết định 1756/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về việc ủy quyền cho UBND huyện Như Thanh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
[ Ban hành: 03/05/2024 ] [ Hiệu lực: 02/06/2024 ]
Quyết định 1671/QĐ-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Phê duyệt Đề án Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
[ Ban hành: 24/04/2024 ] [ Hiệu lực: 24/05/2024 ]