"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ)
thời gian ban hành
Năm 2027Năm 2024Năm 2023Năm 2022Năm 2021Năm 2020Năm 2019Năm 2018Năm 2017Năm 2016Năm 2015Năm 2014Năm 2013Năm 2012Năm 2011Năm 2010Năm 2009Năm 2008Năm 2007Năm 2006
CƠ QUAN BAN HÀNH
UBND tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch UBND tỉnh Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
LOẠI VĂN BẢN
Chỉ thị Hướng dẫn Kế hoạch Nghị quyết Quyết định Quyết định QPPL
LĨNH VỰC, NGÀNH
Văn bản Hướng dẫn
Tổng số: văn bản

Hướng dẫn 281/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 16/11/2023 ] [ Hiệu lực: 16/12/2023 ]
Hướng dẫn 190/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 19/07/2023 ] [ Hiệu lực: 18/08/2023 ]
Hướng dẫn 179/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 28/06/2023 ] [ Hiệu lực: 28/07/2023 ]
Hướng dẫn 173/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 26/06/2023 ] [ Hiệu lực: 26/07/2023 ]
Hướng dẫn 174/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 26/06/2023 ] [ Hiệu lực: 26/07/2023 ]
Hướng dẫn 175/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 26/06/2023 ] [ Hiệu lực: 26/07/2023 ]
Hướng dẫn 176/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 26/06/2023 ] [ Hiệu lực: 26/07/2023 ]
Hướng dẫn 171/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 20/06/2023 ] [ Hiệu lực: 20/07/2023 ]
Hướng dẫn 161/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 15/06/2023 ] [ Hiệu lực: 15/07/2023 ]
Hướng dẫn 162/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 15/06/2023 ] [ Hiệu lực: 15/07/2023 ]
Hướng dẫn 149/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 05/06/2023 ] [ Hiệu lực: 05/07/2023 ]
Hướng dẫn 50/HD-UBND [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Hiệu chỉnh]
Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
[ Ban hành: 06/03/2023 ] [ Hiệu lực: 05/04/2023 ]